Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

รหัสหลักสูตร: 58610

จำนวนคนดู 1187 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการในการพัฒนาระบบงานธุรการให้เหมาะสมกับสำนักงานและบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการงานธุรการอย่างได้ผล

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. สุดยอด....ของเจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ

 คุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

 คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

3. หลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ

 การวิเคราะห์การทำงานให้ได้ผลงาน

 การสำรวจการสูญเสีย การสิ้นเปลืองการทำงาน

 การปรับปรุงานการท างานอย่างเป็นระบบ

4. ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

 องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร

 ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

 การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

5. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธรการ

 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน

 การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ

6. การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับบริการที่ประทับใจ

  มารยาทในการใช้โทรศัพท์

 การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ

 ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทำงาน

7. การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุงงาน

 วิธีการใช้เวลาในการท างานที่มีประสิทธิภาพของงานธุรการ

 การแก้ปัญหาและอุปสรรคของงานกับการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ

 การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อ

8. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรการ, admin, super admin, Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน, ศักยภาพงานธุรการ, อาจารย์ประภาภรณ์