การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 59013

จำนวนคนดู 1728 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหนบ้างเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำการประเมินว่ามีนัยยะสำคัญที่จะต้องทำการควบคุม ทำแผนควบคุมสำหรับความเสี่ยง หรือทำแผนปรับปรุงสำหรับโอกาส เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงไป หรือแม้นกระทั่งการปรับปรุงโอกาสเพื่อให้องค์กรได้เปรียบในโอกาสนั้น ๆ ดังนั้นความเสี่ยงและโอกาสจึงจะต้องถูกชี้บ่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจที่มาของความเสี่ยงและโอกาส, ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้อย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาที่เรียนรู้

1.ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาส,ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ISO14001:2015 การกำหนดปัจจัยความเสี่ยง

2.การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเด็นภายนอกตาม ISO14001:2015

3.การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเด็นภายในตาม ISO14001:2015

4.การชี้บ่งประเด็นความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย

5.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO14001:2015

6.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO14001:2015

7.การระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาส

8.แผนการดำเนินการแก้ไขกับความเสี่ยงและโอกาส

9.กิจกรรมกลุ่มการประเมินและชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

•ถาม-ตอบทุกประเด็น

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ:

•กำหนดบริบทองค์กรและความต้องการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมได้

•สามารถจัดทำระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

•สามารถจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง

•สามารถทำการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

•สามารถกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร อาจารย์ชัยมงคล ศิลธร


ระยะเวลา: 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

จำนวน 20 คน


วิทยากร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Risk Assessment for ISO 14001:2015