registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015

จำนวนคนดู 139 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหนบ้างเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำการประเมินว่ามีนัยยะสำคัญที่จะต้องทำการควบคุม ทำแผนควบคุมสำหรับความเสี่ยง หรือทำแผนปรับปรุงสำหรับโอกาส เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงไป หรือแม้นกระทั่งการปรับปรุงโอกาสเพื่อให้องค์กรได้เปรียบในโอกาสนั้น ๆ ดังนั้นความเสี่ยงและโอกาสจึงจะต้องถูกชี้บ่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจที่มาของความเสี่ยงและโอกาส, ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้อย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาที่เรียนรู้

1.ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาส,ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ISO14001:2015 การกำหนดปัจจัยความเสี่ยง

2.การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเด็นภายนอกตาม ISO14001:2015

3.การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเด็นภายในตาม ISO14001:2015

4.การชี้บ่งประเด็นความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย

5.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO14001:2015

6.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO14001:2015

7.การระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาส

8.แผนการดำเนินการแก้ไขกับความเสี่ยงและโอกาส

9.กิจกรรมกลุ่มการประเมินและชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

•ถาม-ตอบทุกประเด็น

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ:

•กำหนดบริบทองค์กรและความต้องการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมได้

•สามารถจัดทำระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

•สามารถจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง

•สามารถทำการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

•สามารถกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร อาจารย์ชัยมงคล ศิลธร


ระยะเวลา: 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

จำนวน 20 คน


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Risk Assessment for ISO 14001:2015
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
4000บาท
เรียนรู้สองทักษะคือ วิธีบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานรู้บทบาทที่ถูกต้องของตนเอง การลาออกของทีมจะลดลง
การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
หลักสูตร อบรม Customer Complaint Management  (รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ)
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมไ
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]
3800บาท
ในอุตสาหกรรมการผลิตมีดัชนีชี้วัดอยู่หลายตัว การยกระดับผลิตภาพให้ได้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่จนถึงระดับ SME ต่างควรที่จะทราบ เทคนิคเหล่านี้เพื่อให้องค์กร