การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

จำนวนคนดู 495 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลใครควรเข้าหลักสูตรนี้.??? (Who should attend)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล  จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISOวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)  :   หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

+ เข้าใจ และตีความตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+ รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISO และงานจัดทำระบบงาน HR

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline)  :  

++  ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018

++  การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

           =>  แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

           =>  ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description 

           => Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

           =>  เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

           =>  การสอนงานหรือ OJT

           =>  การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

           =>  การจัดการความรู้หรือ KM ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ 


++  การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO พร้อมยกตัวอย่าง

           => ใบ CAR (Corrective Action Request) 

           => ใบ NC (Non-conforming) 

++  ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงาน HR 

++  ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษา ISO 

++  ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

----------------------------------------


วิธีการเรียนรู้  :        - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย

          - เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้

          - ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

          - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร


วิทยากร  :  อาจารย์ ทิพอาภา  ลี้เจริญ  และ  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISOforHR, HRforISO, หลักสูตรhrforiso, ISO, HR, หลักสูตรHR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด