ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมีมากขึ้น การบริหารการจัดการย่อมที่จะต้องมีวิธีการที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตนเอง ในด้านภาวะความเป็นผู้นำที่เป็นปัจจัยหลัก ที่จะต้องรู้จักที่จะค้นหา รู้จักตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรวมไปถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเป็นสูตรสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันไปสู่การวางแผน และการกำหนดจุดมุ่งหมายชีวิตที่จะส่งผลกระทบไปสู่การกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้อย่างชัดเจนและเกิดผลอย่างถาวร ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การกำหนดตัวชี้วัด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้พนักงานในองค์กร สามารถทราบถึงสถานะและมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จของตนเองในหลายๆด้าน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้างานสามารถใช้ในการบริหารองค์กร เป็นรูปธรรมและทั่วถึงมากขึ้น และการพัฒนาให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1) ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Self – Development) 

2) Workshop : Self - Development Problem 

3) สูตรสำเร็จในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 

4) การค้นหาและรู้จักตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง 

5) การวางแผนเป้าหมายชีวิตต่อเป้าหมายการทำงาน 

6) รูปแบบของเป้าหมายในการกำหนดเป้าหมายการทำงาน 

7) เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

8) การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 

9) การสร้างความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 

10) การสร้างนิสัยให้เป็นผู้ที่มีความกล้าในการการคิด การตัดสินใจ กล้าแสดงออก 

11) การสร้างความเข้าใจ และการสร้างดุลยภาพในการทำงาน 

12) วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA 

13) การวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานแบบ “3ร” 

14) สูตรสำเร็จการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงาน : PDCA + 3ร 

15) การสร้างนิสัยให้เป็นผู้ที่มีความกล้าในการการคิด การตัดสินใจ กล้าแสดงออก 

16) Workshop : Self - Development Solution 

17) สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท 

ผู้เข้าฝึกอบรม

          เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

          1. บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

          2. การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 

          3. Workshop ยกตัวอย่างจาก Case การทำงานจริงมาฝึกปฏิบัติ 

          4. สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การพัฒนาตนเอง, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน ต่อว่าได้อย่าง ง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับปฏิบัติเหมือนกับว่า …..เอาน้ำมันมาราดลงไปในกองไฟ ? ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า : ลูกค้ามาร้องเรียน และต่อว่า…..ห
ฟรี!อบรบสัมมนาดีที่อยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการจัดการ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง ฟรีสัมมนา หลักการประยุกต์ใช้ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 สถานที ห้อง Training room ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา (หลังธ. ไทยพาณิชย์) นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH อยุธยา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ทำงาน
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y  Unlocking Gen Y
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บ.
สู่ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน