สะกดจิตพิชิตยอดขาย ( The Hypnosis for prospect due )

รหัสหลักสูตร: 66661

จำนวนคนดู 820 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สะกดจิตพิชิตยอดขาย  ( The Hypnosis for prospect due )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจ การที่จะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหลายปัจจัยที่เอื้อต่อกัน โดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องมีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางของการขาย ส่วนพนักงานขายในทีมจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่ผู้บริหารกำหนด หากผู้บริหารงานขายกำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวน ลูกน้องเกิดความสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดธุรกิจย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากผู้บริหารงานขายมีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารงานขาย จนสามารถนำทีมขายทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารงานขายทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและทีมขาย รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาจิตวิทยาและความสามารถในการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขายให้มีใจพร้อมที่จะเผชิญปัญหาการแข่งขัน รวมถึงกล้าคิดกล้าทำในการร่วมกันสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง
    ที่สุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง ฝึกการวางแผน การสะกดจิตตนเอง และผู้อื่น เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ  เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แล้ว  วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากและบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เรื่องการฝึกจิต สะกดใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   -    เข้าใจถึงขุมพลังบวกสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
   -    เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
   -    ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
   -    ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
   -    ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก
   -    ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
        1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
        2. กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)
        3. Mindsets สู่ความมหัศจรรย์ของชีวิต
        4. ปลุกพลังความสุข สู่พลังความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
        5. เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
        6. ความรู้พื้่นฐานจิตวิทยาการอ่านใจคน
        7. กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน
        8. เพิ่มพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
        9. ความคิดเชิงบวกงานประสบความสำเร็จ
                    - มีเป้าหมาย (Goal)
                    - กล้าเผชิญ (Confrontation)
                    - มีความสามัคคี (Unity)
                    - มีการประนีประนอม (Compromise)
                    - ร่วมมือ (Co-Cooperative)
                    - สร้างทีม (Team Building)
                    - มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
                    - มีการตัดสินใจร่วมกัน (Joint decision – making)
        10. ซาเทียร์ (Satir)  การเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงจากภายใน
        11. สร้างความสุขในความสัมพันธ์ด้วย การทำ Rapport
                   - Matching & Mirroring
                   - Pacing & Leading
        12. การสลายเหตุการณ์ฝังใจในอดีตที่ผ่านมา (Imprint)
        13. กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”
        14. ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
        15. กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวก
                   - มีวิสัยทัศน์ (Vision)
                   - มีความสามารถ (People Skill)
                   - คิดเป็น (Know how to think)
                   - มีความรู้ (Educated)
                   - ทันสมัย (Modern)
                   - สร้างสรรค์ (Constructive)
                   - การรับรู้ (Perception)
         16. จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที
         17. The 7 habits of Highly Successful People
         18. Listening & Speaking Technique
         19. รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการอ่านความต้องการคน
         20. ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ
         21. องค์ประกอบของความสำเร็จ
         22. บริหารพนักงานขายให้ได้ทั้งงานและใจทำอย่างไร (Essential Tools to People Management)
         23. การมอบหมายงาน
         24. การสอนงานและการให้คำปรึกษา
         25. การจูงใจ***
                     - ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพนักงานขาย
                     -เทคนิคการสร้างและกระตุ้นพนักงานขาย
         26. การประเมินผลงาน
         27. กิจกรรม: บริหารพนักงานขายให้สร้างยอดขายบรรลุเป้า
         28. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขาย (Key Success Factors)
         29. พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ
         30. กิจกรรม สร้างความอยากสู่ความสำเร็จ < Team Works >


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
   -    บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
   -    ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ
   -    ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกจิต และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม
   -    ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า
   -    เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
   -    พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สะกดจิตพิชิตยอดขาย ( The Hypnosis for prospect due )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สะกดจิตพิชิตยอดขาย, The Hypnosis for prospect due

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)