หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี SUPERVISORY DEVELOPMENT SKILLS

รหัสหลักสูตร: 67652

จำนวนคนดู 113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี SUPERVISORY DEVELOPMENT SKILLS
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงาน
  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง ความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ
  พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
 3. เพื่อพัฒนา 7 ทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
  ที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ
  จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 เข้าใจตน เข้าใจคนอื่น ชนะไปแล้วครึ่งทาง

1.การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคน

 • ลักษณะของคนประเภทต่างๆ
 • การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคน
 • ศิลปะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน

2.บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

 • การจัดการทั่วไป
 • การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ
 • การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

3.Up-Skills 6 ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดีตามที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
 • ทักษะการสอนงาน (Coaching skill)
 • ทักษะการเป็นผู้นำ (Leader skill)
 • ทักษะการประสานงาน (Coordination skill)
 • ทักษะการบริหารเวลา (Time management skill)
 • ทักษะการพัฒนาและปรับปรุงงาน (Job Development and improvement skill)

4.ทักษะการเป็นหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Supervisory Skill Competency Assessment)
กิจกรรมการเรียนรู้ : ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมีสำหรับการบริหารจัดการลูกน้อง โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment)
เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง (วิเคราะห์หาจุดดี จุดอ่อน ทักษะแต่ละด้านรายบุคคล สไตล์ SWOT analysis)

 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication)
 • ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
 • การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
 • การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
 • ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

5.WORKSHOP : ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้และกรณีศึกษา “ทักษะการเป็นหัวหน้างานกับการพัฒนาคนงาน และกระบวนสไตล์โค้ช (Leader as Coach)
แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีขององค์กร

 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
 • ทักษะการสอนงาน (Coaching skill)
 • ทักษะการเป็นผู้นำ (Leader skill)
 • ทักษะการประสานงาน (Coordination skill)

             -เทคนิค 4C : Communication/ Coordination/Coaching/Counseling การสื่อสารการประสานงาน การสอนงาน การให้คำปรึกษา

             -สร้างแรงจูงใจและการให้กำลังใจลูกน้อง (Motivation)

             -การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Feedback)


วันที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน เรียนรู้คู่กับลงมือปฏิบัติ

1.กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 • SWOT Analysis
 • PLAN DO CHECK ACT (PDCA หรือ CAP-DO)
 • INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction

2.ทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างาน” แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีขององค์กร

 • ทักษะการบริหารเวลา (Time management skill)
 • ทักษะการพัฒนาและปรับปรุงงาน (Job Development and improvement skill)

            -การทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป้าหมายความสำเร็จ (Goal Setting for SMART )

            -กฎแห่งความสำเร็จในการทำงาน สมการ E + R = O (Event + Response = Outcomes)

            -การบริหารเวลากับโมเดลการสื่อสารและการประสานงานด้วยบริหารคนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่กับการพัฒนาและปรับปรุงงานทีมงานสไตล์ CPA

 • การออกความคิด จัดกรอบความคิด (Concept)
 • การกำหนดกระบวนการ (Process)
 • การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

4.WORKSHOP : ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้และกรณีศึกษา “ทักษะการเป็นหัวหน้างานกับทักษะการบริหารเวลา การพัฒนาและการปรับปรุงงาน”

5.การสร้างเสริม สนับสนุนทักษะใหม่ๆ ในการทำงานให้ทีมงาน (Synergy TEAMWORK)

 • การบริหารจัดการทีมงานที่ดี (Teamwork Management)
 • การฝึกวิธีการสื่อสารในช่องทางใหม่ๆ (Communication Platform)
 • การรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Design Positive Thinking)
 • การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)

6.เทคนิคการสร้างกรอบความคิดของหัวหน้างาน (Mindset) กับการทำงานกับคน 4 วัย (Generation) ให้ประสบผลสำเร็จกับการเปลี่ยนแปลง

7.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี SUPERVISORY DEVELOPMENT SKILLS
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ, การสร้างภาพลักษณ์, ทักษะการเป็นผู้นำ, ทักษะการสอนงาน, การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง, การจัดการการวางแผน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต