บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ไรย์วินท์  บุญสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

จำนวนเข้าชม 6095 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ด้านการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการการผลิตแบบลีน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการวินิจฉัยและการอนุรักษ์พลังงาน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Design Thinking, TCDC

ประสบการณ์

• ผู้จัดการโครงการปรึกษาแนะนำ สถาบันวิทยากรโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม

• เจ้าหน้าที่บริหารโครงการการบริหารและนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• นักวิจัยและผู้บริหารโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริ์ช จำกัด

• นักการตลาดและพัฒนาบริการเสริม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

• วิศวกรระบบ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

• วิทยากรโครงการ Logistics Excellence Training 2011 สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ผู้ฝึกสอน(โค้ช)ให้กับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล Export Logistics Model Award กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ประจำปี 2554 และ 2555

• ผู้จัดการคณะทำงานการออกแบบจัดทำเกณฑ์การให้รางวัล Export Logistics Model Award ประจำปี 2554 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

• TQA Monitor โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ปี 2546

• นักวิจัยร่วมโครงการวิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหนังสือ (ทุนวิจัย วช.)

• หัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนโครงการวินิจฉัยประเมินสถานประกอบการสำหรับที่ปรึกษา และนักวินิจฉัยทั่วประเทศของโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB)ระยะที่ 2 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• คณะทำงานโครงการวิจัยและสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน (Salary and Compensation Survey) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Enterprise Risk Management and Crisis Management with COSO-ERM 2017 (การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมและการจัดการภาวะวิกฤต ตามแนวทาง COSO-ERM 2017)


ตัวอย่างลูกค้า(บางส่วน) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM)

• บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

• บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

• สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

• กองวัคซีน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท ฮิตาชิ คอมซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไหย) จำกัด


Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

  • ทั้งหมด
  • อบรม Communication Skill
  • อบรม Knowledge Management
  • อบรม Risk management
  • อบรม มาตรฐานอื่นๆ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »