การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO-ERM ( ENTERPRISE RISK MANAGEMENT with COSO-ERM INTEGRATED FRAMEWORK )

รหัสหลักสูตร: 67430

จำนวนคนดู 415 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO-ERM ( ENTERPRISE RISK MANAGEMENT with COSO-ERM INTEGRATED FRAMEWORK )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              จากผลสำรวจวิจัยด้านธุรกิจของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกพบว่าในทุกวิกฤติที่เกิดขึ้นและส่งผลเสียหายในทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคแต่ก็ยังมีองค์กรอยู่จำนวนหนึ่งที่มีผลประกอบการเหนือกว่าตลาดอยู่เสมอและได้รับผลกระทบไม่มากนักหรือแม้จะได้รับผลกระทบก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วองค์กรธุรกิจที่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนส่วนใหญ่เหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ “ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิผลและดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก”

              ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบริบทธุรกิจเกิดขึ้นรวดเร็วมากและคาดเดาทิศทางได้ยากกว่าในอดีตแล้วการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง? สิ่งที่ท่านได้วางแผนไว้แล้วสำหรับธุรกิจของท่านจะต้องมีการทบทวนปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่? อนาคตมีความไม่แน่นอนสูงมากผู้ที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคือผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและสามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างกระจ่างชัดคาดการณ์แนวโน้มได้แม่นยำและสามารถจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลโปรแกรมสัมมนานี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและเสริมสร้างทักษะในการหยั่งรู้และจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล

              นักบริหารมืออาชีพและผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งผ่านความสำเร็จและความล้มเหลวมาอย่างมากมายจะเข้าใจและรู้ซึ้งว่าความเสี่ยงเปรียบเสมือนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แสนแพงและบ่อยครั้งที่ต้องสูญเสียด้วยความเจ็บปวดทั้งๆ ที่สามารถจะป้องกันและหยุดยั้งได้อาจจะด้วยความไม่รู้คาดการณ์ไม่ถึงหรือจากความไม่ใส่ใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง การนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการจะช่วยให้องค์การสามารถป้องกันความเสียหายความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมหาศาลได้

              การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การและทุกหน่วยงานในองค์การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความเสี่ยงมีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมเชิงระบบได้และสามารถที่จะนำความรู้แนวคิดและหลักการไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลและสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

              การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับต้นจนถึงระดับสูงขององค์การให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถระบุความเสี่ยงในมิติต่างๆได้อย่างครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงได้จัดทำแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงการประยุกต์บูรณาการเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถแปลงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นรูปธรรมวัดผลได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อให้องค์การมั่นใจได้ว่าองค์การมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงอย่างดีจนช่วยให้องค์การสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของธุรกิจที่มีผลต่อองค์กรได้เรียนรู้เทคนิคและกรอบแนวคิดสำหรับการคาดการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทธุรกิจในด้านต่างๆที่เป็นความเสี่ยงและมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร

2.มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะกรรมการฯ และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากล

3.เข้าใจแนวคิดทฤษฎีและหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และเรียนรู้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเข้าใจกรอบแนวทางและขั้นตอนการจัดทำและการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

4.ทราบถึงกลยุทธ์เทคนิควิธีและระบบการจัดการความเสี่ยงได้มีโอกาสฝึกทักษะการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมได้ฝึกทักษะการค้นหาวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการออกแบบกำหนดแผนการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

    - มุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยง และความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

    - ประเภทของความเสี่ยงที่เกิดกับองค์การและธุรกิจ

2. ผู้นำและนักบริหารยุคใหม่กับทักษะการมองให้เห็นความเสี่ยง เรียนรู้เทคนิคเพื่อการคาดการณ์ความเสี่ยง: Megatrend, Business Foresight, Risk and Business Impact Analysis

3. กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ COSO-ERM 2017

    - 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ

    - แนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

    - การระบุกลุ่มความเสี่ยงต่างๆที่องค์การต้องให้ความสำคัญ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรม เรียนรู้หลักและแนวคิดการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากกรณีศึกษา

4. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผลประกอบการทางธุรกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจ จุดเริ่มต้นสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ

5. การระบุความเสี่ยงในระดับฝ่ายงาน และแนวทางการทำให้การจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงานสอดประสานและเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจระดับองค์กร

6. เทคนิคและหลักการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment and Analysis) และการจัดการบรรเทาหรือลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)

    - การค้นหาเหตุการณ์เลี่ยง (Risk Events)

    - การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors)

    - การประเมินขนาดความเสี่ยงและการจัดทำเกณฑ์สำหรับประเมินขนาดความเสี่ยง

    -ความรุนแรงของความเสี่ยง

    -โอกาสเกิดของเหตุการณ์เสี่ยง

    - แผนผังความเสี่ยง (Risk Matrix)

    - ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

    -  กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

   - ระดับความเสี่ยงขั้นต้น (Inherent Risk) และระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

7. การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง

8. การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง: การสื่อสาร การรายงาน และสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (Risk Dashboard)

กิจกรรม เรียนรู้การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง จากกรณีศึกษาตัวอย่าง

9. แนวทางการดำเนินโครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ (จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรต่างๆ)

10. บทบาทของบุคลากรในการบริหารจัดการความเสี่ยงและปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors)

11. สรุป ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำแนวทางการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปขยายผล

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ

2.ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในสายงานต่างๆขององค์กร

3.ผู้จัดการและหัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO-ERM ( ENTERPRISE RISK MANAGEMENT with COSO-ERM INTEGRATED FRAMEWORK )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความเสี่ยง, ความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ, COSO-ERM 2017, 5 องค์ประกอบ, 20 หลักการ, Risk Factors

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด