ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคนสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพื่อความสำเร็จยกกำลังสามในยุคดิจิทัล (ได้ใจคน ได้ผลงาน องค์กรพัฒนา)

จำนวนคนดู 150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคนสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพื่อความสำเร็จยกกำลังสามในยุคดิจิทัล (ได้ใจคน ได้ผลงาน องค์กรพัฒนา)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ผู้เข้าสัมมนาจะได้

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเพื่อการเข้าใจตนเอง และผู้อื่น

2.ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคนและความแตกต่างที่เกิดจากช่วงรุ่น (Generation) ที่นำไปสู่แรงขับเคลื่อนเชิงความคิด ความเชื่อ ความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออก รวมทั้งเป้าหมายชีวิตและแรงบันดาลในการทำงานและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

3.ได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการบริหารเชิงจิตวิทยาและสามารถเลือกใช้หลักจิตวิทยาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและบุคลากรในแต่ละกลุ่มช่วงรุ่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารทีมงาน

4.ได้เรียนรู้เทคนิคจิตวิทยาในการกระตุ้นจูงใจ สอนงานและครองใจทีมงาน ที่จะช่วยให้เกิดความสามัคคี สร้างแรงกระตุ้นของความเป็นทีมที่สามารถมองเห็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันได้

5.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา
การเข้าใจและการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

oเรียนรู้และเจ้าใจธรรมชาติของมนุษย์

oสาเหตุของความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม

Workshop กิจกรรมการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล

oการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เข้าใจตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น

Workshop กิจกรรม Self-Reflection เข้าใจตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

ความแตกต่างหลากหลายในองค์กร (Workplace Diversity) ช่องว่างระหว่างเพศและรุ่น (Gender and Generation Gap) และผลกระทบในการทำงานร่วมกัน

oการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะที่โดดเด่นของคนรุ่นต่างๆในองค์กร; Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z เพื่อลดช่องว่าง ประสานจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างลงตัว

oความต้องการและเป้าหมายที่ขัดแย้งและสวนทางกันระหว่างบุคคลกับองค์กร จิตวิทยาและแนวทางการปรับจูนให้สอดประสานกันแบบ Win-Win

oเทคนิคจิตวิทยาเพื่อการบริหารทีมงานที่มีความหลากหลายทางเพศและวัย

จิตวิทยาในการดึงศักยภาพและการบริหารความสามารถในการทำงาน (Competency) ของกลุ่ม Gen Y และ Gen Z

วิเคราะห์ประเภทหรือสไตล์การเป็นผู้นำตนเองของหัวหน้างานและผู้จัดการ รวมถึงวิเคราะห์ประเภท ของลูกน้องแต่ละแบบ เพื่อการสอนงาน เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counseling)

เทคนิคจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับบุคลากรทุกๆ Generation โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z

oทฤษฎีการจูงใจที่หัวหน้างานและผู้จัดการต้องรู้

oลักษณะของหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาที่จะได้รับการยอมรับ

oการสร้างความสัมพันธ์และความสุขในทีมงาน

Workshop กิจกรรม ฝึกเทคนิคการครองใจทีมงาน

oความล้มเหลวในการจูงใจและวิธีการหลีกเลี่ยง

การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการเป็นหัวหน้างานและผู้นำทีม

oจิตวิทยาในการสื่อสาร (Communication), การกระจายและมอบหมายงาน (Delegation), และการติดตามงาน (Follow up)

oจิตวิทยาในการบริหารขวัญกำลังใจของทีม หลักการยกย่อง ชมเชย/ตำหนิ อย่างสัมฤทธิ์ผล

oจิตวิทยาการบริหารอารมรณ์ ความเครียดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงาน

สรุปการเรียนรู้ โค้ชชิ่งประเด็นของผู้เข้าอบรม ถามตอบและแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกัน


Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาการบริหารงาน, จิตวิทยาการบริหารคน, หลักการบริหารเชิงจิตวิทยา, เทคนิคจิตวิทยาในการกระตุ้นจูงใจ
Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001
5800บาท
เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไป พร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
Personality Development for Service Excellence
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
3900บาท
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหารการประชุมและการจัดการประชุมร่วมกับผู้อื่นมุ่งความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี
3,300บาท
ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่าย รวมถึงการดูแล
REQUIREMENT & IMPLEMENTATION  MIGRATION ISO 45001:2018
3000บาท
หลักสูตรข้อกำหนด ระบบ ISO 45001:2018 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016
6000บาท
Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016 !!! QP จัดให้ตามคำเรียกร้อง อยากเป็นผู้ตรวจประเมินภายในแบบมืออาชีพ รีบมาเรียนกับเราซิคะ