เทคนิคจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคนสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพื่อความสำเร็จยกกำลังสามในยุคดิจิทัล (ได้ใจคน ได้ผลงาน องค์กรพัฒนา)

จำนวนคนดู 293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคนสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพื่อความสำเร็จยกกำลังสามในยุคดิจิทัล (ได้ใจคน ได้ผลงาน องค์กรพัฒนา)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ผู้เข้าสัมมนาจะได้

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเพื่อการเข้าใจตนเอง และผู้อื่น

2.ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคนและความแตกต่างที่เกิดจากช่วงรุ่น (Generation) ที่นำไปสู่แรงขับเคลื่อนเชิงความคิด ความเชื่อ ความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออก รวมทั้งเป้าหมายชีวิตและแรงบันดาลในการทำงานและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

3.ได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการบริหารเชิงจิตวิทยาและสามารถเลือกใช้หลักจิตวิทยาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและบุคลากรในแต่ละกลุ่มช่วงรุ่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารทีมงาน

4.ได้เรียนรู้เทคนิคจิตวิทยาในการกระตุ้นจูงใจ สอนงานและครองใจทีมงาน ที่จะช่วยให้เกิดความสามัคคี สร้างแรงกระตุ้นของความเป็นทีมที่สามารถมองเห็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันได้

5.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา
การเข้าใจและการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

oเรียนรู้และเจ้าใจธรรมชาติของมนุษย์

oสาเหตุของความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม

Workshop กิจกรรมการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล

oการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เข้าใจตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น

Workshop กิจกรรม Self-Reflection เข้าใจตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

ความแตกต่างหลากหลายในองค์กร (Workplace Diversity) ช่องว่างระหว่างเพศและรุ่น (Gender and Generation Gap) และผลกระทบในการทำงานร่วมกัน

oการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะที่โดดเด่นของคนรุ่นต่างๆในองค์กร; Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z เพื่อลดช่องว่าง ประสานจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างลงตัว

oความต้องการและเป้าหมายที่ขัดแย้งและสวนทางกันระหว่างบุคคลกับองค์กร จิตวิทยาและแนวทางการปรับจูนให้สอดประสานกันแบบ Win-Win

oเทคนิคจิตวิทยาเพื่อการบริหารทีมงานที่มีความหลากหลายทางเพศและวัย

จิตวิทยาในการดึงศักยภาพและการบริหารความสามารถในการทำงาน (Competency) ของกลุ่ม Gen Y และ Gen Z

วิเคราะห์ประเภทหรือสไตล์การเป็นผู้นำตนเองของหัวหน้างานและผู้จัดการ รวมถึงวิเคราะห์ประเภท ของลูกน้องแต่ละแบบ เพื่อการสอนงาน เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counseling)

เทคนิคจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับบุคลากรทุกๆ Generation โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z

oทฤษฎีการจูงใจที่หัวหน้างานและผู้จัดการต้องรู้

oลักษณะของหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาที่จะได้รับการยอมรับ

oการสร้างความสัมพันธ์และความสุขในทีมงาน

Workshop กิจกรรม ฝึกเทคนิคการครองใจทีมงาน

oความล้มเหลวในการจูงใจและวิธีการหลีกเลี่ยง

การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการเป็นหัวหน้างานและผู้นำทีม

oจิตวิทยาในการสื่อสาร (Communication), การกระจายและมอบหมายงาน (Delegation), และการติดตามงาน (Follow up)

oจิตวิทยาในการบริหารขวัญกำลังใจของทีม หลักการยกย่อง ชมเชย/ตำหนิ อย่างสัมฤทธิ์ผล

oจิตวิทยาการบริหารอารมรณ์ ความเครียดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงาน

สรุปการเรียนรู้ โค้ชชิ่งประเด็นของผู้เข้าอบรม ถามตอบและแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกัน


Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาการบริหารงาน, จิตวิทยาการบริหารคน, หลักการบริหารเชิงจิตวิทยา, เทคนิคจิตวิทยาในการกระตุ้นจูงใจ