ความรู้เรื่อง”การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ และการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

จำนวนคนดู 394 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื่องจากการส่งสินค้าออกในกลุ่มประเทศได้มีข้อตกลงในการลดหย่อนภาษีให้กันและกัน เช่น AFTA, FTAจำเป็นต้องมีเอกสารเพื่อสำแดงในการลดหย่อนภาษี การจัดทำก็ต้องให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ของข้อตกลงการส่งออกก็มีโอกาสที่ดี แน่นอนต้องมีผู้ซื้อหลากหลาย การใช้เครื่องมือในการชำระค่าสินค้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง การคิดราคาค่าสินค้าก็ต้องใช้เทอมการค้าสากลมาเป็นตัวกำหนดราคาและ The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ที่ได้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554) ผู้ส่งออกต้องทำความเข้าใจ เพื่อเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในเชิงการค้า


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ :

 ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารที่มีข้อผิดพลาด(Discrepancy) และเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

2.วงจรนำเข้า-ส่งออก

3.ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า

4.สัญญาซื้อขาย สาระสำคัญในการทำสัญญา ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้าการชำระค่าสินค้า

5.เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2020)

5.1Rules for any mode or modes of transport

5.2Rules for sea and Inland waterway of transport

6.เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ

• การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

• ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

• การฝากขาย (Consignment)

• ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

• การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

7.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

7.1เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

7.2เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

7.3เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

8.เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forward Contract, Option, Swap ฯลฯ

9.แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

10.แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

11.พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า

12.หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร

13.การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอคืนอากรมาตรา 19 ทวิ เขตปลอดอากร(Free Zone) เป็นต้น

14.กรณีศึกษา


วันที่ 2 เรื่อง การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

(บรรยายโดย อ.วิชัย มากวัฒนสุข)

   หัวข้ออบรมสัมมนา

1.กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

2.ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น

2.1 อากรศุลกากร

2.2 ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

2.3 อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD , Safeguard

2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม

4.การผ่านแดน – ถ่ายลำ

5.พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็คทรอนิกส์

6.การประเมินอากรศุลกากร ราคาศุลกากร พิกัดอัตราอากร

7.การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12

8.การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 14 (FTA)

9.การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร

10.เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ

11.พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็คทรอนิกส์

12.การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง (ใบสุทธินำกลับ)

13.ปัญหา ข้อควรระวังในการนำเข้า-ส่งออก


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม, วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์


อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน รับราชการตำแหน่ง นิติกร ระดับ 7สำนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ กรมศุลกากร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก Important Knowle
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี