Problem Solving by Data Analysis

จำนวนคนดู 159 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Problem Solving by Data Analysis
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งในกระบวนการผลิตและปัญหาคุณภาพที่มีประสิทธิผล ต้องอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งภายในและภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ป้อนกลับมาจากลูกค้า เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด ตรงประเด็น และไม่ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำซาก

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำนั้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่มีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ เช่น เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ซึ่งต้องเข้าใจ เพื่อประยุกต์ใช้ เพื่อระบุ แยกแยะ ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน รวมทั้งการแปลความอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือเบื้องต้นในการระบุปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติการแก้ไชปัญหา

3.เข้าใจขั้นตอนการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

•หลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

•การค้นหาปัญหาและเทคนิคต่างๆโดยใช้ข้อมูล

•การจำแนกปัญหาโดยใช้ข้อมูล

•การแก้ไขปัญหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

•การใช้หลัก PDCA

•ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

•การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

•การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

•การกำหนดวิธีการแก้ไข และปฏิบัติการแก้ไข

•การทวนสอบผลการแก้ไข

•การป้องกันการเกิดซ้ำและทำให้เป็นมาตรฐาน

•กิจกรรมกลุ่ม

•สรุปการอบรม

•ถาม-ตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Problem Solving by Data Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด