บันทึกสำเร็จ...

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ฝ่ายบุคคล)

จำนวนเข้าชม 5603 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาให้กับองค์การภาครัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Business Administration in Human Resource Management Golden State University USA.
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร Human Resources Management (HRM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เป็น Guest Speaker ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ

 • เขียนบทความลงเว็บไซด์ของ HR Center
 • เขียนบทความลงเว็บไซด์ของ Krittin.net
 • อดีตนายกสโมสรโรตารี มาบตาพุด
 • อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน

ผลงานด้านการเขียนหนังสือ

 • ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การ ต้องทำอย่างไร
 • การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ competency

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนการบุคคลบริษัท ในเครือปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล บี เอ็น เอช
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงพยาบาลปิยะเวท
Sponsored
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อปิดการขาย (Using the Marketing Mix to Close Sales)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางเ...

ดูรายละเอียด
เทคนิค SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (SPIN Selling Technique to Close the Sales)

         ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบ Product push หรือ เ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

 • ทั้งหมด
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »