สัมมนา Online : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE

จำนวนคนดู 389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจวิธีการซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่สม่ำเสมอ จนทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความร่วมมือกันของหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ด้วยปัญหานี้ จึงเกิดการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้นในการดูแลรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต คือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล สินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

การบำรุงรักษาเครื่องจักรต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองได้ หรือการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องสามารถวัดผลการผลิตและซ่อมบำรุงร่วมกัน โดยเข้าใจค่าที่วัดผลการผลิตร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) ในการร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ประกอบด้วยผลคูณของ 3 Factor ดังนี้

OEE = อัตราเดินเครื่อง x ประสิทธิภาพเดินเครื่อง x อัตราคุณภาพ

(Availability) (Performance Efficiency) (Quality Rate)

            ซึ่งเมื่อนำปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต อันได้แก่ พนักงาน, เครื่องจักร และชิ้นงานที่ผลิต มาวิเคราะห์แล้ว จะทำให้ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการผลิตของเราบ้าง ซึ่ง OEE จะเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นสภาพโดยรวมในระบบการผลิตนั่นเอง

เกณฑ์มาตรฐานของ OEE

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์(Overall Equipment Effectiveness : OEE) ที่ตั้งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

อัตราการเดินเครื่อง (Availability)= 90%

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)= 95%

อัตราคุณภาพ(Quality Rate)= 99%

ดังนั้น ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์

(Overall Equipment Effectiveness : OEE) = 0.90 x 0.95x 0.99 x 100 = 85%

ค่าดังกล่าวมิใช่ค่าเป้าหมายที่บังคับใช้ (สามารถกำหนดค่าเป้าหมายได้ความเหมาะสมของแต่ละโรงงาน) แต่บริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัล TPM ล้วนมีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (OEE) สูงกว่า 85% ทั้งสิ้น


หลักสูตร นี้ จะเน้นที่การทำความเข้าใจกับแนวคิดและความสำคัญของการวัดค่า OEE ในการซ่อมบำรุง และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรและสร้างความเชื่อมั่นในการ ทำงานของเครื่องจักร เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

 เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุง อย่างเป็นระบบ

 เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

- องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

- ความสำคัญของเครื่องจักรต่อการผลิต

- ความสูญเสียของเครื่องจักร 6 ประการ

- ระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วย TPM

- องค์ประกอบของระบบ TPM ทั้ง 8 เสาหลัก

- หลักการคิดค่า OEE ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงการผลิต

                        - การหาค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้งด้วย MTBF

                        - การหาค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขแต่ละครั้ง ด้วย MTTR

                        - การหาค่า A อัตราการเดินเครื่อง (Availability)

                        - การหาค่า P ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)

                        - การหาค่า Q อัตราคุณภาพ (Quality Rate)

                        - การคำนวณค่า OEE และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

- ตัวอย่างการหาค่า OEE และการอ่านค่าต่างๆ

Workshop ฝึกคำนวณค่า OEE และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจทั่วไป


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรมการปรับปรุงเครื่องจักร อย่างถูกต้อง

            2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการปรับปรุง OEE ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นด้วยตนเองได้


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, OEE, การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต, การวัดค่า OEE, ลดต้นทุนการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด