ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional

จำนวนคนดู 136 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
      ต้นทุนคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเข้ามาในองค์กร เพื่อผลิตและจำหน่าย ถ้าต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำ องค์กรก็ยิ่งมีโอกาสสร้างกำไรได้มาก นักจัดซื้อจัดหามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อเป้าหมายกำไรขององค์กร และปัจจั     

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักจัดซื้อจัดหาเข้าใจเรื่องต้นทุนอย่างแจ่มแจ้ง และใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุน” ได้คุ้มค่า จึงเหมาะกับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพทุกระดับยหนึ่งที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายคือ ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงิน  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

- ความหมายและความสำคัญของต้นทุน

- ผู้บริหารและ หน่วยงานจัดซื้อใช้ต้นทุนบริหารงานและช่วยในการตัดสินใจ

- ประเภทของแหล่งเงินที่องค์กรได้มา และค่าใช้จ่ายระยะสั้น กลางและยาว

- ต้นทุนประเภทต่างๆ จัดแบ่งตามการใช้กับงานจัดซื้อจัดหา

- การนำต้นทุนไปใช้กับงานจัดซื้อจัดหาลักษณะต่างๆ

- การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนสินค้าที่ผู้ขายเสนอมา

- การคำนวณจุดคุ้มทุนหรือจุดเสมอตัว (Break even point / BEP)

- การคำนวณค่าแรงสำหรับงานว่าจ้างทำวิธี “เส้นโค้งการเรียนรู้” (Learning curve)

- การคำนวณทวนราคาที่ผู้ขายเสนอมาหลายระดับจำนวนและราคาให้เลือกซื้อ

- พิจารณาการใช้กำลังการผลิตว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ข้อดีข้อด้อยผลิตเอง หรือ จ้างทำ (Make or Buy)

- พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงินของซัพพลายเออร์เพื่อปิดความเสี่ยงในการคบค้า ฯลฯ

- Q & A

- Pre /post test และ class exercise

วิทยากร : อ. สุชาติ ประเสริฐสม LL.B., Dip. in A.C., Adv. C.P.S. 

ประธานที่ปรึกษากิตตมศักดิ์ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

อดีตอุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด