นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)

จำนวนคนดู 398 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกาดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline):  


ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กรการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0 

กรณีศึกษาขององค์กรที่ปรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจ และแนวทางปรับใช้งาน

บทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ 

ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้     

■ Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร       

■ การทำ Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร        

■ การประเมินศักยภาพของ Talent และวางแผนพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated Program) และกรณีศึกษา  

■ วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method) และวิธีการนำไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร     

■ การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล     

■ รู้จักกับ Talent Management      

■ รู้จักกับ Succession Planning        

■ การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development)       

■ Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล     

■ วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล     

■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)     

■ แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา      

■ การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age     

■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)      

■ การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning   

ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไข

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ    


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– HRD Manager- HRD Supervisor

– HR officer 

– ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD, ProfessionalHRD, หลักสูตรนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ, นักพัฒนาบุคลากร, hr, หลักสูตรhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด