การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation)

จำนวนคนดู 283 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 13485 ต้องทำการตรวจรับรองกระบวนการต่างๆ ในการผลิตและการบริการในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สามารถที่จะถูกตรวจพิสูจน์โดยการติดตามและตรวจวัดที่เกี่ยวเนื่องกัน

Process Validation คือ กระบวนการควบคุมอีกวิธีการหนึ่งที่ต้องการทดสอบหรือการตรวจพิสูจน์ ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ

2.วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ

•สามารถวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องว่าในกระบวนการที่จำเป็นต้อง Validate

•เลือกใช้เครื่องมือ หรือกำหนดวิธีการ Validate ได้อย่างเหมาะสม

•เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. Pre-test

2. บทนำและขอบเขตและวัตถุประสงค์

3. ความหมาย คำศัพท์

4. ข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

5.กระบวนการไหนที่ต้อง Validate

6. วิธีการทางสถิติและเครื่องมือการ Validation

7. ขั้นตอนการ Validation

วางแผน

Protocol development

Installation qualification (IQ)

Operation qualification (OQ)

Performance qualification (PQ)

8. Maintain a state

9. Summary of activities

10. Workshop & Example

Post –Test


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ, Process Validation