บันทึกสำเร็จ...

ศราวุธ  ไชยธงรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

จำนวนเข้าชม 71680 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

ประวัติการศึกษา

 • อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม; การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Logistics : Strategy & Management” สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Import-Export & Shipping” สถาบันธุรกิจการบินนิคส์

ประสบการณ์

การบรรยาย/การสอน/ที่ปรึกษา

 • วิทยากร หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
 • วิทยากร หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต
 • วิทยากร หลักสูตร “เบียร์เกม” แบบจำลองสถานการณ์
 • วิทยากรพิเศษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 • วิทยากร Public Training บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ วิชาสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารคลังสินค้า บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารคลังสินค้า บริษัท คิงสมาร์ทซัพพลาย จํากัด

ผลงานวิจัยระดับชาติ

 • The application of simulation technique for determining safety stock policy in a UPVC door and window industry: The Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML' 2012)
 • Determining safety stock level for make-to-order products: The National Industrial Engineering Network Conference (IE Network' 2012)


ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน : Senior Logistics Manager : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
 • อดีต : Engineering Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 • อดีต : Production Planning & Warehouse Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 • อดีต : Purchasing Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 • อดีต : Purchasing Engineer : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด


ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการสินค้าค้าคงคลัง, เทคนิคการพยากรณ์, การจัดการคลังสินค้า
 • แบบจำลองสถานการณ์การบริหารโซ่อุปทาน “เบียร์เกม”
 • QC 7 Tools เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
 • ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต
 • ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์และการเขียนแผนการดำเนินงาน
Sponsored
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรมออนไลน์ : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง

คุณภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้อง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 • ทั้งหมด
 • อบรม excel/Word/Powerpoint
 • อบรม บริหารจัดการคลังสินค้า
 • อบรม พัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้า
 • อบรม จัดซื้อ
 • อบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน
 • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
 • อบรม KAIZEN
 • อบรม คลังสินค้าสมัยใหม่
 • อบรม Business Development
 • คลังสินค้า

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »