บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ต้น

ศราวุธ  ไชยธงรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

จำนวนเข้าชม 67567 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

ประวัติการศึกษา

 • อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม; การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Logistics : Strategy & Management” สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Import-Export & Shipping” สถาบันธุรกิจการบินนิคส์

ประสบการณ์

การบรรยาย/การสอน/ที่ปรึกษา

 • วิทยากร หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
 • วิทยากร หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต
 • วิทยากร หลักสูตร “เบียร์เกม” แบบจำลองสถานการณ์
 • วิทยากรพิเศษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 • วิทยากร Public Training บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ วิชาสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารคลังสินค้า บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารคลังสินค้า บริษัท คิงสมาร์ทซัพพลาย จํากัด

ผลงานวิจัยระดับชาติ

 • The application of simulation technique for determining safety stock policy in a UPVC door and window industry: The Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML' 2012)
 • Determining safety stock level for make-to-order products: The National Industrial Engineering Network Conference (IE Network' 2012)


ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน : Senior Logistics Manager : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
 • อดีต : Engineering Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 • อดีต : Production Planning & Warehouse Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 • อดีต : Purchasing Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 • อดีต : Purchasing Engineer : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด


ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการสินค้าค้าคงคลัง, เทคนิคการพยากรณ์, การจัดการคลังสินค้า
 • แบบจำลองสถานการณ์การบริหารโซ่อุปทาน “เบียร์เกม”
 • QC 7 Tools เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
 • ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต
 • ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์และการเขียนแผนการดำเนินงาน

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ต้น ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 • ทั้งหมด
 • โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access)
 • คลังสินค้า
 • การผลิต
 • โลจิสติกส์
 • การพัฒนาทีม
 • การพัฒนาตนเอง
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • เทคโนโลยี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »