การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management เป็นเรื่องสำคัญที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนด 6.1 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อให้มีการพิจารณากิจกรรมระบุความเสี่ยงและโอกาส การบริหารความเสี่ยงจากการประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ของความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงการประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์นี้

สำหรับหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” จะช่วยให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติจริง รวมถึงหลักเกณฑ์และหัวใจสำคัญในการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาให้คะแนนระดับความถี่ของโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับคะแนนของความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการแก้ไขป้องกัน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือการลดผลกระทบ การโอนหรือกระจายผลกระทบของความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของลูกค้า นโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กร และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ

2. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

3. เพื่อให้สามารถจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การจัดเก็บข้อมูล การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ

2. ฝึกปฏิบัติ workshop

3. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง

· บริบทองค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Internal/External Aspect

· ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Expected of Interested Parties

· การวิเคราะห์ SWOT

· ปัจจัยและผลกระทบต่อกระบวนการในองค์กร

· การวางแผน Planning กับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2: มารู้จักกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงกันก่อน

· ความเสี่ยง Risk หมายถึงอะไร

· ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

· ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors และผลกระทบของความเสี่ยง

· การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· แนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง

· ความเสี่ยงและผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร

บทที่ 3: เอกสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

· การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

· การกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· เทคนิคในการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

· เทคนิคการให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

· เทคนิคในการระบุวิธีการดำเนินการและจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมิน

บทที่ 4: เทคนิคการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตามระบบ ISO 14001:2015

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการของเสีย

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการสภาพแวดล้อม ควันเสีย อากาศเสีย น้ำเสีย

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการเกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปก แสงสว่าง

· ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความสอดคล้องและความทันสมัยของกฎหมาย

บทที่ 5: การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Action

· การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Plan

· การกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Leader

· เทคนิคในการลงมือปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 6: การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัด และทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

· เทคนิคการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

· การจัดทำรายงานความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop #1: การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Workshop #2: การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารความเสี่ยง, Risk Management, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 14001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด