ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง (People Management & Power Harassment for Leaders)

จำนวนคนดู 121 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปัญหาการข่มเหงกันที่ทำงาน (Power Harassment) เป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กรทั้งในประเทศตะวันตกและในประเทศที่มีความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีเช่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น ปัญหาเช่นที่ที่เกิดในหลายองค์กรได้ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากให้ความสัมพันธ์ในการท างานระหว่าง เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องกับหัวหน้างานหรือ "นาย" เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น กระทบต่อเนื่องไปจนถึงผลิตภาพขององค์กร และหากเกิดปัญหาในระดับที่ เข้มข้นขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการกล่าวโทษ ร้องทุกข์หรือการฟ้องร้องอันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับองค์กร


วัตถุประสงค์ ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

1.ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายพฤติกรรมการข่มเหงลูกน้องในที่ทำงาน

2.ความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหาหรือข้อเสีย และสิ่งที่เป็นผลกระทบจากปัญหาการข่มเหงลูกน้องในที่ทำงาน

3.ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการบริหารคนเพื่อลดปัญหาการข่มเหงกันในที่งาน

4.ร่วมวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการลดปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน และเสริมทักษะการบริหารคนให้แก่ผู้บังคับบัญชา

5.การสำรวจข้อเด่น ข้อด้วยของตนเอง เพื่อวางแผน ปรับปรุงพัฒนาตนเองได้

หัวข้อการอบรม

=> ทำความรู้จักปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน (Workplace Harassment)

-การข่มเหงในที่ทำงานคืออะไร

-ทำไมการข่มเหงในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่องค์กรต้องจัดการ

=> การข่มเหงกันในที่ทำงานมีเรื่องใดและมีลักษณะอย่างไร

  - ปัญหาการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment)

  -ปัญหาการข่มเหงโดยใช้อำนาจบังคับบัญชา (Power Harassment)

=> ผลกระทบของการข่มเหงกันในที่ทำงานต่อการทำงานและองค์กร

-ผลกระทบต่อองค์กร /ลูกค้า

-ผลประทบต่อบรรยากาศในการทำงานร่วมกันในหน่วยาน

-ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหัวหน้างาน

-ผลกระทบต่อตัวลูกน้อง

=> วิธีสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มเหงกันในที่ทำงาน

  - พฤติกรรมการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment)

  -พฤติกรรมการข่มเหงโดยใช้อำนาจบังคับบัญชา (Power Harassment)

=> กฎหมายไทย และข้อบังคับการทำงานขององค์กรเกี่ยวกับการข่มเหงกันในที่ทำงานที่ควรรู้

  - ปัญหาการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment)

  -ปัญหาการข่มเหงโดยใช้อำนาจในการปกครองบังคับบัญชา (Power Harassment)

=> เสริมทักษะการจัดการคนและการทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน

  - เข้าใจพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์

  - เข้าใจความแตกต่างของการรับรู้ของคนทำงานตามสไตล์VAK

  -การสื่อสารด้วยคำพูดทางบวกระหว่างกัน

  - การควบคุมอารมณ์ตนเอง (Control your emotion)

  -การสื่อด้วยสารและภาษากายที่ได้ใจกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องและระหว่างเพื่อนร่วมงาน

=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง (People Mana

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด