Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 148 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Excel Advanced นี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานอยู่แล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนสูตรคำนวณต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานฐานข้อมูลบุคลากร, งานบริหารคลังสินค้าคงคลัง, ตลอดจนงานขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในหลักสูตรนี้ยังกล่าวถึงเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือสำคัญของ Excel เช่น การหาผมรวมย่อยของ Subtotals,การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table ฯลฯ รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น การซ่อนสูตรคำนวณ, การป้องกันการแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

1. ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล

2. การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database System)

3. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

4. ประโยชน์ของฐานข้อมูล

2. การสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย MS Excel

1. การสร้างฐานข้อมูลโดยการแปลงข้อมูลจาก Text File เข้ามาเป็น Excel

2. การแปลงข้อมูลที่เป็น Report จาก Text File ให้มาเป็น Database

3. การประมวลผลข้อมูลจากฐาน

3. ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล

1. การสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยสูตรและ ฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน

2. การตั้งชื่อช่วงข้อมูลแบบ Dynamic

3. การใช้ SUMPRODUCT เพื่อสรุปข้อมูลแบบมี เงื่อนไขซับซ้อน

4. การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP, HLOOKUP

5. การใช้ฟังก์ชัน INDEX, MATCH, OFFSET

4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล

1. การจัดเรียงลำดับข้อมูล (Sort)

2. การเรียงลำดับข้อมูลแบบง่ายและแบบซับซ้อน

3. การคัดกรองข้อมูล (Auto Filter) อย่างง่ายและ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

4. การคัดกรองข้อมูลแบบซับซ้อน (Advance Filter) และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

5. การหาผลรวมย่อย (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์และ จัดสร้างรายงานอย่างง่าย

5. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ตาราง Pivot Table

1. ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในตาราง Pivot Table

2. การคำนวณและวิธีการกำหนดฟังก์ชันภายในตาราง Pivot Table

3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข (Format cell) ใน ตาราง Pivot Table

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน (AutoFormat)

5. การปรับแต่งขอบเขตข้อมูล

6. การสร้าง Pivot Chart เพื่อสรุปข้อมูลจากตาราง Pivot Table

7. การใช้ Slicer เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในตาราง Pivot Table แบบรวดเร็ว

8. การออกแบบ Dashboard ด้วย Pivot Table และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

6. การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล

1. การกำหนดรหัสผ่านและป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีท

2. การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดไฟล์

3. การยกเลิกการป้องกัน

หมายเหตุ

-ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook พร้อมทั้งโปรแกรม MS Office (Word, Excel) เวอร์ชั่นไม่ต่ำกว่า 2010

-วิทยากรสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่ม-ลด เนื้อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และทักษะของเรียน

Sponsored
WRITING FOR PR การเขียนสไตล์พีอาร์

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นภารกิจที่สำคัญของพีอาร์ และเครื่องมือห...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel Advanced