การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)

รหัสหลักสูตร: 65209

จำนวนคนดู 60 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 16 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ที่มาของหลักสูตร

ในการทำธุรกิจนั้นความซับซ้อน ทำให้หลายวงการต้องมีการปรับตัว “ลูกค้า” ในปัจจุบันนั้นมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความคาดหวังในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย และความคาดหวังนี้ก็เป็นความคาดหวังในหลาย ๆ ด้าน มีทั้งที่เป็นความคาดหวังโดยตรงและความคาดหวังโดยอ้อม ความคาดหวังเหล่านี้อาจจะมีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การต่อว่า ประชดประชัน จนถึงการร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงความไม่พึงพอใจในผู้ขายทั้งสิ้น


ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจทุกคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ จึงต้องมีความรู้ และมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ


“Solving preventing Customer complaints” ถูกออกแบบมา โดยมุ่งเน้นการนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานในปัจจุบันเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่พึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย โดยจะมีการร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อความไม่พึงใจต่าง ๆ เหล่านั้นทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดกลไกการบอกต่อ หรือร้องเรียน ซึ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่องค์กรสะสมมานาน จึงเป็นผลเสียที่ไม่อาจจะคาดการณ์ถึงมูลค่าของความเสียหายได้ ในเนื้อหามีการรวบรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะขจัดความไม่พึงพอใจ รวมไปถึงวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับความไม่พึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน

2. เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา

3. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

4. เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคู่สนทนาและสถานการณ์


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ü พนักงาน

ü หัวหน้างาน

ü ผู้จัดการ


กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

การบรรยายเนื้อหา 30%

Work shop สร้างสถานการณ์ต่างๆ เสมือนจริง 50%

Share your Experience 20% 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

Ø ลูกค้ายุคโลกาภิวัตน์

Ø การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อค้นหาความต้องการของลุกค้า

Ø แนวคิดการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจ

· นิสัย (Nature)

· อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

· สถานภาพ(Status)และ บทบาท (Roles)

Ø เทคนิคการเจรจาด้วยกลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

· มีวิสัยทัศน์ (Vision)

· มีความสามารถ (People Skill)

· คิดเป็น (Know how to think)

· มีความรู้ (Educated)

· ทันสมัย (Modern

· สร้างสรรค์ (Constructive)

· การรับรู้ (Perception) แบบผสมผสาน

Ø หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง

· การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

· การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจา

· มุ่งสู่ผลลัพธ์แบบ WIN:WIN

· เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

Ø การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

· วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คน

· การเอาชนะที่โต้แย้งด้วยการโน้มน้าว

· การเปลี่ยนความคิดผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

· การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

Ø การสร้างการประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ

· การใช้ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

· การใช้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น

· การใช้ในการจูงใจให้เชื่อมั่นตัวเรา

· การใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

· การใช้ในการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงความคิดผลลัพธ์ในเชิงสร้างสรรค์ กำหนดบทบาทหน้าที่

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า, Solving preventing Customer complaints, ป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า, การร้องเรียนจากลูกค้า, Customer complaints

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด