การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)

รหัสหลักสูตร: 65724

จำนวนคนดู 5153 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         หลักสูตร Management by Objective หรือ MBO เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐานและเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และกระตุ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมตนเอง ฉะนั้นความสำคัญของการวางแผนและการควบคุมจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารข้อมูลโดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุมสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกันเป็นการบริหารจัดการโดยที่ต้องมีการหันหน้าเข้าหากันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อพูดคุยกันในเรื่องวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานให้มีความเข้าใจตรงกันที่ชัดเจนเสียก่อนเรียกว่าให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในระดับต่างๆ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ MBO นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร

    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก MBO ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ MBO ให้เหมาะสมกับองค์กร

    4. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    5. เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืนด้วยหลักการของ MBO

    6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มองเห็นไม่ตรงกันในระดับต่างๆโดยไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการของ MBO

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

    Module 1 : ความหมายของหลักการบริหารแบบ MBO

          – การบริหารแบบ MBO จะเกิดขึ้นเมื่อใด

          – เพราะอะไรจึงต้องใช้หลักการบริหารแบบ MBO

          – การคิดสังเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

          – จุดมุ่งหมายของ MBO

    Module 2 : หลักการบริหารแบบ MBO / กระบวนการของ MBO

       1. การกำหนดเป้าหมายขององค์กร

       2. แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ

       3. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงกันให้ชัดเจน

       4. ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปตามแผนที่ได้ตกลงกัน

       5. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน

       6. มีระบบรางวัลรองรับ

    Module 3 : หลักการบริหารแบบ MBO กับบทบาทหน้าที่ของผู้นำ

           – การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน

           – ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ

           – แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

           – เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ

    ● ผู้นำกับการสื่อสารในงาน

           – กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์

           – เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน

           – เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน

           – เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

           – กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน

   ● ผู้นำกับการบริหารทีมงาน

           – คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ

           – บทบาทของผู้นำทีมงาน

           – การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน

           – การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

           – ผู้นำกับการประสานงานทีมงาน

           – กรณีศึกษา การบริหารทีมงาน

    Module 4 : ลักษณะของเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันของการบริหารแบบ MBO

    ● ทำอย่างไรเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป

    ● วิธีการทำให้เป้าหมายมีความท้าทายและไม่ยากเสียจนทำให้ผู้ปฏิบัติท้อแท้หรือไม่ง่ายจนไม่รู้จะกำหนดเป้าไว้ทำไมซึ่งหัวหน้ากับลูกน้องจะต้องมาตกลงกันในเรื่องเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับ

    ● การวัดผลของเป้าหมายนั้นจะต้องวัดผลได้เป็นรูปธรรมซึ่งควรจะต้องมีการวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันครับ

    ● มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนโดยทำให้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องรับทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการวัดผลการดำเนินงานเพื่อติดตามและประเมินผลได้อย่างชัดเจน และทำงานได้ทันตามเวลาครับ

    ● ผู้นำกับการจูงใจ

            – หลักสำคัญของการจูงใจ

            – ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ

            – การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

            – การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

            – กรณีศึกษา การจูงใจ

     ● ผู้นำกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

            – บทบาทของผู้นำกับการตัดสินใจ

            – กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

            – การสื่อสารผลการตัดสินใจ

            – กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

    ● สรุปและประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา

    ● คำแนะจากวิทยากร

ประโยชน์ที่ได้รับ

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ MBO นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร

    2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก MBO ไปประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ MBO ให้เหมาะสมกับองค์กร

    4.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    5.เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืนด้วยหลักการของ MBO

    6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มองเห็นไม่ตรงกันในระดับต่างๆโดยไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการของ MBO

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย, อบรมManagement by Objective – MBO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด