การบริหารจัดการคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

รหัสหลักสูตร: 65790

จำนวนคนดู 95 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 7 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

          ในรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการรักษาคนเก่ง ผู้มีทักษะประสบการณ์และมีความสามารถ หรือรวมเรียกว่าพนักงานดาวเด่น ไว้ในองค์กร จึงมีแต่คนระดับปานกลาง หรือต่ำกว่าระดับปาน

กลาง ทำงานอยู่กับองค์กรทำให้ผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรไม่สูงพอที่จะแข่งขันกับตลาดได้ ยิ่งโลกเจริญขึ้น เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุกวันนี้การค้าขายและทำธุรกิจในตลาดโลกค่อยๆก้าวเข้าสู่ตลาดเสรีทั้งในด้านกำแพงภาษีหรือข้อจำกัดอื่นใดที่เข้ามาเป็นเครื่องกีดขวาง สินค้าที่ผลิตจากประเทศหนึ่ง สามารถน าเข้าไปขายในอีกประเทศหนึ่งได้ทั่วโลกและเสรียิ่งขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการบริหารธุรกิจเท่านั้น คือ ตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของธุรกิจการแข่งขันที่รุนแรง และตัวปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวก็คือ “ทรัพยากรบุคคล” นั่นเอง

          ดังนั้นการวางแผนสืบทอดตำแหน่งพนักงาน ที่มีความรู้และความสามารถไว้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยจะต้องมีกระบวนการในการวางแผนพัฒนาบุคคลากรในกลุ่มนี้อย่างไร


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสำคัญของกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในคุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนพัฒนาสำหรับพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถกำหนดกลุ่มพนักงานที่เป็นกลุ่มงานหลักขององค์กร
 2. สามารถบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
 3. สามารถวางแผนการพัฒนาและรักษาพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งให้อยู่กับองค์กร
 4. สามารถบริหารผลตอบแทนให้กับพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม
 5. สามารถจัดเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับพนักงานภายในองค์กร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้

 • คุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงานกลุ่มหลัก
 • เทคนิคการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง
 • โยชน์ของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • เทคนิคการจำแนกพนักงานที่เป็นกลุ่มงานหลักขององค์กร
 • กระบวนการจัดการพนักงานกลุ่มหลักให้อยู่ในองค์กร
 • การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
 • กรณีศึกษาพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
 • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • การบริหารผลตอบแทนพนักงานที่เป็นกลุ่มงานหลัก
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารพนักงาน


โครงสร้างหลักสูตร

   1. การจำแนกพนักงานกลุ่มงานหลักขององค์กร ประกอบด้วย

                - ความสำคัญและประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

                - คุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงานที่จะได้รับการพิจารณา

                - เครื่องมือและเทคนิคในการจำแนกพนักงาน

   2. การกำหนดกลุ่มงาน/ตำแหน่งงานหลัก ประกอบด้วย

                - กระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่งพนักงาน

                - การกำหนด competency ของตำแหน่งงานหลัก

                - การจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDP)

                - Workshop จากกรณีศึกษาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

   3. การจัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่ง ประกอบด้วย

                - เทคนิคการจัดทำแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

                - เทคนิคการจัดทำแผนการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Development)

                - เทคนิคการบริหารจัดการผลตอบแทนให้กับพนักงาน (Compensation Management)


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

สำหรับองค์กร (ฝ่ายบุคคล)

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาให้กับองค์การภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้บริหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง, Succession Planning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด