หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน (Lean Logistics Management)

รหัสหลักสูตร: 67216

จำนวนคนดู 488 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน (Lean Logistics Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     โลจิสติกส์ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กร ซึ่งในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงมากขึ้น หลายๆ บริษัทประสบปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าที่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าเกิดความสูญเปล่า (Wastes) ใช้ต้นทุน (Cost) ในการดำเนินงานคลังสินค้ามากเกินไปทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงดังนั้นการนำหลักการลีน (Lean Concept) มาใช้ในการขนส่ง และคลังสินค้าจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อกำจัดความสูญเปล่า (Wastes Eliminate) และลดต้นทุน (Cost Reduction) ในกระบวนการทำงานในคลังสินค้าทำให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

     การจัดการการจัดการโลจิสติกส์แบบลีน (Lean Logistics Management) ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเริ่มจากการวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งแบบลีน (Lean Warehouse Management) จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พนักงานและองค์กรอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถกำจัดความสูญเปล่า (Wastes Eliminate) ในกระบวนการขนส่งและคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า และสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) ในกระบวนการคลังสินค้า
  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse Management) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการการคลังสินค้าจริงได้
  4. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและการจัดการต้นทุนที่ดี (ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

2. การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในปัจจุบัน

3. ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการคลังสินค้า

4. แนวคิดการทำระบบการจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse Management)

5. ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing History)

6. ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)

7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

8. ความสูญเปล่า 8 ประการ (7+1 Wastes Identification)

9. Workshop 1 เรียนรู้การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ของคลังสินค้า เพื่อค้นหาความสูญเปล่า

10. แนวคิดต้นทุนและกำไรของการจัดการแบบลีน (Lean Management)

11. ความแตกต่างของการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบลีน

12. ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse Management)

13. 5 ขั้นตอนของการบริหารการผลิตแบบลีน (5 Steps of Lean Manufacturing Management)

     1. กำหนดคุณค่า (Identify Value)

     2. วางแผนดำเนินงาน (Map The Value Stream)

     3. สร้างขั้นตอนการทำงาน (Create Flow)

     4. ใช้ระบบดึง (Establish Pull)

     5. มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ (Seek Perfection)

14. เครื่องมือและวิธีวัดการจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse Management)

     1. การผลิตแบบไหลต่อเนื่อง (Flow)

     2. การควบคุมด้วยตนเอง (Self Control)

     3. Taxt Time, Cycle Time

     4. การเขียนผังสายธารคุณค่าแสดงสถานะปัจจุบัน (Current state mapping)

     5. การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วย Value Stream Mapping (VSM)

     6. ตัวชี้วัดแบบลีน

     7. เป็นต้น

15. Workshop 2 ฝึกกำหนดหัวข้อ และการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน

     1. การค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes

     2. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคาถาม 5W1H

     3. เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”

     4. สรุปการเรียนรู้ และถามตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ
  • จำนวนไม่เกิน 40 คน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน (Lean Logistics Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน, Lean Logistics Management, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ความสูญเปล่า 8 ประการ, ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต