เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ Effective Presentation Skills

รหัสหลักสูตร: 65986

จำนวนคนดู 98 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ Effective Presentation Skills
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Managerial Skills)

การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

    ระดับ 1 : จัดเตรียม จัดเรียงข้อมูล ลำดับความสำคัญก่อน หลังสำหรับการนำเสนอได้

    ระดับ 2 : วิเคราะห์ประเด็นการนำเสนอด้วยความเชื่อถือ มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี

    ระดับ 3 : วิธีการนำเสนอเป็นขั้นตอน มีท่าทางสง่างาม ภาษาง่าย ฟังได้ชัดเจน ใช้สื่อประกอบ

    ระดับ 4 : มีความคล่องแคล่วทุกขั้นตอนในการนำเสนอ แก้ปัญหาได้ มีไหวพริบ เชื่อมโยงข้อมูลมีเหตุผล

แนวทางการพัฒนา : Share Goals (Business Concept), Result-based Goals (Manager  Skills)


วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการมีบุคลิกภาพด้านต่างๆ สำหรับการนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ ให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลที่อยู่หน้าอย่างมือ   

          อาชีพ

      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะวิธีการนำเสนอระดับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ต่อกลุ่มผู้ฟังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจต่อการนำเสนอผลงาน ข้อมูลต่างๆ หรือโครงการ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

     1.การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

                - การฝึกปฏิบัติการยืน การนั่ง การไหว้อย่างมืออาชีพ

                - การใช้มือสำหรับบอกทิศทาง

                - การใช้สายตากับบุคลที่สนทนา

                - การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ

         Workshop 1 การพูดหน้าห้องคนละ 3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอที่ถูกวิธี

     2.หลักการและศิลปะการพูด เพื่อการนำไปใช้กับการทำงาน

                - การเตรียมเรื่องพูด (The Preparation)

                - การจัดเรื่อง (The Structure of Speech)

                - การกล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง (Greeting the Audience)

                - การฝึก-การซ้อมพูด (Rehearsal)

     3.ลำดับขั้นตอนของการเตรียมตัวในการนำเสนออย่างถูกวิธี

                - การเตรียมตัว (Preparation)

                - การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)

                - การนำเสนอ (Presentation in Practice)

                - การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)

     4.การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสนอ

                - การสังเกตสถานที่ที่กำลังนำเสนอ

                - การสังเกตการแต่งกายผู้เข้าฟัง

                - การสังเกตเครื่องมือ เครื่องใช้ ของประดับต่างๆ

                - การใช้ท่าทางต่างๆ ของผู้ฟัง

     5.การออกแบบการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

     6.การประเมินวิธีการจัดการนำเสนอ

                - การจัดการนำเสนอ (เกริ่นนำ, เนื้อหา, สรุป)

                - สื่อในการนำเสนอ (เนื้อหาเอกสาร, ความต่อเนื่องในการนำเสนอ)

                - เน้นจุดที่สำคัญของการนำเสนอ

                - มีความเป็นเหตุ เป็นผล (ตลอดการนำเสนอ, ให้ข้อแนะนำที่ดี)

                - การนำเสนอชัดเจน สมบูรณ์ (มีความต่อเนื่องในการลำดับเนื้อหา)

                - การควบคุมเวลา

         Workshop 2 ฝึกการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมบริหารรายบุคคลคนละ 10 นาที

     7. การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนำเสนอ

                - หลักการพูดและการนำเสนอ

                - การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

                - การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

                - การดูแลบุคลิกภาพ

                - การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง

                - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

                - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง

                - สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย 

           - กิจกรรม และเกม 

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์ 

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

     ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

           - Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

           - ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

           - ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

           - ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

           - ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

           - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

           - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

           - ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

           - Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

  - ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

     A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

  - ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

    Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

    Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

    DDI-Development Dimensions International (Thailand)

    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ Effective Presentation Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ, Effective Presentation Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด