เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาองค์กร (Creating Competency Development for HRD)

รหัสหลักสูตร: 66161

จำนวนคนดู 1013 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency)  ในการพัฒนาองค์กร (Creating Competency Development for HRD)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีความแตกต่างกัน การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้วยคุณค่า ควรมีความอิสระที่องค์กรต่างๆ เป็นผู้เลือกให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุด โดยการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการปฏิบัติงาน บริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    การเลือกพัฒนาศักยภาพ (Competency) ที่ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์กรหนึ่งๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสามารถเปลี่ยนและพัฒนาสมรรถนะของตัวเองได้ตามความต้องการขององค์กร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะ จนกลายเป็นคุณลักษณะใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างสมบูรณ์  จากการกำหนด Core Competency Managerial Competency และ Functional Competency ในงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม จนทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกัน ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ให้ได้ผลความสำเร็จให้กับองค์กรในทุกด้าน


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด วิเคราะห์ กำหนดสมรรถนะประเภทต่างๆ ในแต่ละงาน (Competency) และนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการกำหนดสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ทีมงาน และภาระงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการได้

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวก สื่อสารกับผู้ปฎิบัติงานในองค์กร สำหรับการนำสมรรถนะมาใช้สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ชัดเจนและยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. แนวคิด ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของ Competency

2. การกำหนดประเภทของสมรรถนะ (Competency) ประเภทต่างๆ

           - สมรรถนะหลัก (Core Competency)

           - สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)

           - สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)

WORKSHOP : การกำหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะตามสายงาน

3. ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกสมรรถนะให้ประสบผลสำเร็จด้วย PDCA

           - วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุปประเด็นสำคัญจากฝ่ายบริหาร

           - ดำเนินการพิจารณาสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักการและตัดสินใจเลือกสมรรถนะที่สำคัญที่สุด

           - ลงมือการจัดทำแผนงานในการสื่อสารและนำเสนอรายละเอียดสมรรถนะที่องค์กรต้องการ  

           - อบรม พัฒนาบุคลากรตามโปรแกรมที่กำหนดกระบวนการ Training & Coaching

4. การจัดทำ Core Competency  Managerial Competency และ Functional Competency

           - กำหนดความคาดหวังของงานในตำแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก

           - วิเคราะห์สมรรถนะตามหลักการ KUSA ในการพัฒนา

           - แจกแจงตาราง Competency ของตำแหน่งงานให้ถูกต้อง

WORKSHOP : การกำหนด Level  Competency ที่คาดหวังระดับพฤติกรรม ระดับความสามารถในการประเมินหา Competency Gap

5. การเชื่อมโยงสมรรถนะกับการนำ Competency มาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร         

           - การคัดเลือกพนักงาน

           - การประเมินผลการปฏิบัติงาน

           - การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

           - การประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง

           - การบริหารผลตอบแทน

6. Q & A ปัญหาในการนำ Competency มาใช้และแนวทางแก้ไขในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย 

           - กิจกรรม และเกม 

           - การแสดงออก  

           - กลุ่มสัมพันธ์ 

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาองค์กร (Creating Competency Development for HRD)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency), การพัฒนาองค์กร (Creating Competency Development fo

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)