การเปลี่ยนภายในสู่ภายนอก มั่นหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 66224

จำนวนคนดู 110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเปลี่ยนภายในสู่ภายนอก มั่นหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ด้วยในการบริหารงานปัจจุบัน บริบทในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้นยากกว่าอดีตที่ผ่านมามากพอสมควร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค องค์ความรู้หลั่งไหลเข้ามาจาก Platform ทางด้าน Digital คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่างก็มีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือด มากขึ้น

    ดังนั้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในนั้น ในยุคปัจจุบันนั้นจะตกอยู่ใน VUCA World ซึ่งถ้าบุคลากรตั้งแต่ระดับบริหารเองลงมาถึงระดับปฏิบัติการ ถ้าไม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา และเร็วกว่าที่คาดคิดอีกมาก และถ้าไม่สามารถรองรับการปรับตัวได้แล้ว ประเด็นคือ ความอยู่รอดอย่างมีเสถียรภาพ และความยั่งยืนในธุรกิจก็แทบจะยากที่จะยืนหยัดในอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวและแข่งขันกันสูงขึ้นตลอดเวลา

    ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในบริบทนี้ คือ อยู่ที่ตัวตนของเราเองก่อน ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงไหม และถ้าตัวตนของเราได้เห็นอะไรดี จึงจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น และการเปลี่ยนแปลงที่สามารถดำเนินการได้ดี คือ การให้ตัวตนข้างใจ คือ สภาวะจิตวิญญาณ ของเราเข้าใจและเห็นสภาวะของการเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในบริบทในหลักสูตร นี้ จะเป็นหัวข้อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลง จากจิตวิญญาณข้างใน เสียงภายในของตัวเองมันบอกอะไร พร้อมจิตใต้สำนึกของตนเองสามารถยอมรับและสั่งการแบบแนวทาง NLP (Neuro Language Programing) ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนจากภายในให้เกิดการเห็นสภาพผลลัพธ์ ของการเปลี่ยนหรือ ไม่เปลี่ยนแล้วจะได้อะไร อันนำไปสู่การสื่อสารกับ บุคคลรอบข้างได้ว่า เปลี่ยนแล้วดีอย่างไร และส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ในงานที่ทำให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้เรียนรู้แนวทางการในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

   2. เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้เสียงภายใน (Inner Voice) ของตัวเอง

   3. เพื่อให้สามารถเข้าใจในทฤษฎี Theory U ในการเข้าใจ เสียงต่าง ๆ ที่เกิดจากการพูดคุย

   4. เพื่อให้สามารถ เปิดความคิด เปิดใจ เปิดเจตจำนง ในการดำเนินและบริหารการจัดการตนเองและเพื่อนร่วมกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   5. เพื่อให้สามารถเกิดความเข้าใจในความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกได้

   6. เพื่อให้สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ทำไมกรอบความคิด Mindset จึงสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักรุ้ถึงความสำคัญของกรอบความคิดทางด้าน Growth Mindset and Outward Mindset ว่าส่งผลกระทบต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

     2. เสียงในหัวของคนเราสำคัญอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่เกิดขึ้น

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความหมายของเสียงในหัวของเราเอง คือ อะไร ใครเป็นเจ้าของเสียงนี้ เสียงนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไร ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างไร ส่งผลต่อการบริหารการดำเนินงานภายใต้การดูแลและทีมงานอย่างไร พร้อมเทคนิคในการจัดการเสียงในหัวเพื่อส่งผลต่อจิตวิทยาและพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

     3. มุมมอง ทฤษฎี Theory U ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างไร

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานทฤษฎี Theory U ในเชิงความหมาย และแนวทางปฏิบัติ อันจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงจากภายในของเข้าอย่างไร โดยเรียนรู้ในเสียงในหัวเพิ่มเติมจากการสนทนาต่อตนเองหรือสนทนากับเพื่อนร่วมงาน จะก่อให้เกิดเสียงสามเสียง ที่เกิดขึ้น คือ VOJ , VOC , VOF  เสียงทั้งสามเสียงนี้สามารถตอบรับได้โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน โดยผู้เข้าอบรมได้จะได้เรียนรู้ใน การเปิดความคิด เปิดใจ และเปิดเจตจำนง อันรังสรรค์นำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงเห็นมุมมองที่แตกต่าง ๆ ออกจากเดิมอย่างไร

     4. มุมมองความเป็นมนุษย์ สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไร และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีชีวิตได้อย่างไร

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้ ถึงความแตกต่างในมุมมองของตน มุมมองตนเองต่อเพื่อนร่วมงาน ในฐานะเครื่องจักร และมุมมองในสภาวะความเป็นมนุษย์ ซึ่งบริบทในมุมมองสภาวะนี้จะทำให้สภาวะจิตวิญญาณของตนเองมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพฤติกรรม การสื่อสาร การแสดงออก ของตนเอง ต่อเพื่อเพื่อนร่วมงานในเชิงบวก อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการการทำงานร่วมกันในหน่วยงานเดียวกัน และต่อหน่วยงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความราบรื่น ในมุมมองในสภาวะความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งทราบและตระหนักเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างองค์กรที่มีชีวิต ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร

     5. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจ ตระหนักรู้ในความหมาย กระบวนการของ ความฉลาดทางอารมณ์ ของตนเอง อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก ทั้งนี้จะได้เรียนรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผ่าน S.M.I.LE Model และ  7’I Model

     6. สร้างสรรค์พฤติกรรมอันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตนเองและต่อเพื่อนร่วมงาน

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของตนเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองทางด้านจิตวิญญาณ แล้ว จะเข้าสู่ Mode ที่ผู้เข้าอบรมจะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายใต้บริหารการจัดการตนเอง และ ส่งผลต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสายงานเดียวกัน และ กับผู้อื่นที่อยู่สายงานอื่น (การบริหารงานรูปแบบ ข้ามสายงาน)

     7. กระบวนการจัดการเพื่อให้เพื่อนร่วมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เห็นและเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

              Facilitation and Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการการจัดการและพูดคุยเพื่อให้เพื่อนร่วมงานสามารถเข้าใจและสามารถเปลี่ยนแปลงจากภายใน ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเกิดความร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น โดยผ่านกระบวนการ สุนทรียสนทนา (Dialogue) ในบริบทหน้าที่ของ Facilitator Coach ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในการเป็น กระบวนกรอำนวยการ (Facilitator กระบวนกร) ให้เกิดวงสนทนา เพื่อให้นำความคิดที่ได้จากสัมมนาไปพูดคุยต่อกับทีมงานเพื่อให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานงานในการทำงานร่วมกันให้เกิดผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการอบรมสัมมนา  

     อำนวยให้เกิดความคิดด้วยการตั้งคำถามพร้อมบรรยาย 40% Workshop & Group Coaching 60%  โดยให้มีการเปิดวงสนทนา (Dialogue) พูดคุยกันเพื่อสร้างสรรการการตระหนักรู้ด้วยผู้เข้าอบรมเองบนพื้นฐานของหลักการ Appreciative Inquiry & Positive Psychology & World Cafe

จำนวนผู้เข้าอบรม           

     - ไม่ควรเกิน 25 คน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     - พนักงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการ ขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเปลี่ยนภายในสู่ภายนอก มั่นหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเปลี่ยนภายในสู่ภายนอก มั่นหมายการทำงานอย่างมีปร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด