ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน และการทำงานเป็นทีม ( Communication Skill and Team Work for Leader )

รหัสหลักสูตร: 66262

จำนวนคนดู 1257 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน และการทำงานเป็นทีม ( Communication Skill and Team Work for Leader )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสาร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงาน พนักงาน คือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่น คือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mind set ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องมี Team work  การใช้คำพูดกันดี ๆ สัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น  ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้น ๆ   หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี  ความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม

   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในบทบาทของหัวหน้างาน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทาง เทคนิคการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Team Work)
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้คำพูด ภาษากาย  น้ำเสียง รวมถึงการ Feedback อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1  Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน

   สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you
     1.  Mindset ของพนักงานในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
     2.  ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
     3.  ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน และสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากหัวหน้างาน/ผู้นำ
     4.  เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่ดี  (Team Work) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายขององค์กร
     5.  Workshop
Module # 2 เทคนิคการสื่อสาร  
     1.  การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่แตกต่าง
     2.  ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กรเพื่อการทำงานเป็นทีม
     3.  เทคนิคการฟังอย่างมีคุณภาพ  การใช้ภาษากายที่เหมาะสม
     4.  การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น/ลูกน้อง
     5.  เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน
     6.  วิธีการสื่อสาร ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด
     7.  การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน
     8.  เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบการสอนงาน  การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
     9.  เคล็ดลับการสนทนา  “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสารในฐานะหัวหน้างาน
     10.  เข้าใจการสื่อสารที่ดีหรือการสร้างบรรยากาศที่ดีนำไปสู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
Workshop : การปรับคำพูดในการสื่อสาร ภาษากาย น้ำเสียง (จากสถานการณ์ในการทำงาน)
Workshop : การสื่อสารสันติ
Module # 3   พลังของคำถามเพื่อนำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
     1.  ความสำคัญของการตั้งคำถามในการสื่อสารกับลูกน้อง
     2.  เรียนรู้การตั้งคำถามเพื่อการดึงศักยภาพของลูกน้องหรือการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่ววมกัน
     3.  การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลัก Follow Model
              -  Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น
              -  Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด
              -  Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง
              -  Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร
              -  Outlook  มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง
              -  Way forward   มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร
Workshop : ฝึกการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
-  Practice : (คู่) ฝึกการโค้ช Follow Model
     4.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

     5.  การวางแผนนำสู่การปฏิบัติในแต่ละคน

รูปแบบการสัมมนา

   1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                             50 %
   2.  ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป                50 %

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ระดับผู้จัดการ   ระดับหัวหน้างาน  
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน และการทำงานเป็นทีม ( Communication Skill and Team Work for Leader )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน และการทำงานเป็นทีม, Communication Skill and Team Work for Leader

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด