หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66484

จำนวนคนดู 2585 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     งานบริการ (Service)  บุคลากรบางส่วนอาจไม่ได้คิดอะไรมากนัก  ทำงานเพียงเพื่อการแลกมาของค่าตอบแทนเพื่อใช้ในการดำรงชีพของชีวิต และครอบครัวของตน ไม่ได้คิดในระยะยาวว่า หากตนเองบริการไม่ดี หรือไม่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ประทับใจในการบริการนั้น  สิ่งนี้ที่เป็นผลทำให้รายได้ของพนักงานเองอาจน้อยลงได้เพราะงานบริการที่ดี จะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้น เหมือนกับคำที่ว่า “องค์กรอยู่ได้ เราก็อิ่มท้องเช่นกัน”      องค์กรก็เหมือนบ้านหลังที่สองที่พวกเขาจะต้องช่วยกัน  ทำงานร่วมกัน  มีอะไรร่วมคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อบริการให้ลูกค้าประทับใจและใช้บริการขององค์กรตลอดไป
     ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในอุตสาหกรรมและการบริการ  พนักงานในองค์กรต้องปฏิบัติงานในการบริการลูกค้าที่สร้างความไว้วางใจ เกิดความประทับใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พบกับลูกค้า ประสานกับลูกค้าโดยตรง   หากบริการที่ไม่ประทับใจ อาจส่งผลถึงยอดขาย คำร้องเรียนที่เกิดขึ้น ผลที่องค์กรไม่อยากให้เกิดขึ้น ลูกค้าประเมินแล้วไม่อยากใช้บริการต่อ หาทางเลือกอื่น   ปัจจัยที่ส่งผลคือ บุคลิกภาพของพนักงาน  การแต่งกาย   การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้คำพูด มารยาท พฤติกรรมที่เข้าพบลูกค้า  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน  ผู้ปฏิบัติงานควรเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในการบริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้    จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสู่การปฏิบัติจริงตามเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยทัศนคติที่ดีในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.    เพื่อเข้าใจหลักการของการมีจิตบริการ (Service mind) ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม
   3.    เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในการบริการแบบมืออาชีพ  ผลกระทบหากการบริการไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง
   4.    เพื่อการสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกายในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
   5.    เพื่อเข้าใจการเตรียมตัว ข้อสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในการเข้าพบลูกค้า
   6.    เพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้าสามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้
   7.    เพื่อรู้จักการใช้คำพูด การสื่อสาร การประสานงาน ภาษากายในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์
   8.    เพื่อความเข้าใจในการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
Module # 1 :  Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)
   1.    สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองในการส่งสินค้าด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)
               •    Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่
   2.    ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)
   3.    ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเราบริการลูกค้าทำให้ไม่ประทับใจ
   4.    ความสำคัญของงานบริการ   ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
   5.    Mindset ของพนักงานในการปฏิบัติงานด้านบริการในการเข้าพบลูกค้า
   6.    ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจกับการบริการ
   7.    Workshop
Module 2 :  การบริการแบบมืออาชีพ (Service mind)
   1.    คาดหวังของลูกค้าในการใช้บริการกับองค์กรของแต่ละส่วนงานที่ลูกค้าติดต่อ (Touch point)
   2.    ความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านบริการในธุรกิจขององค์กร
   3.    คุณสมบัติ บุคลิกภาพ  การแต่งกายที่เหมาะสม
   4.    มารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้
   5.    Workshop  ระดมความคิดร่วมกัน
   6.    การสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์  การพูด  ภาษากาย  น้ำเสียง ที่เหมาะสมในการบริการ
   7.    การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้า
   8.    Workshop จากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงขององค์กร   การปรับคำพูดในการบริการ/การแก้ไขปัญหา และอธิบาย การตอบคำถามลูกค้า
   9.    การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
   10.    เน้น Workshop/Roleplay จากเหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน
รูปแบบการสัมมนา
   1.    การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                    40 %
   2.    Roleplay / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    60 %
   3.    มอบของรางวัล
ระยะเวลาอบรม
     -    จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    บุคคลที่ปฏิบัติงานในการบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind, การสร้าง Service Mindset และService mind, Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ, Service Mindset และService mind, Service Mindset, Service mind

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า