หลักสูตร การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

รหัสหลักสูตร: 66485

จำนวนคนดู 940 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     “คนสำเร็จ เขาคิดกันแบบไหน” เป็นวลีที่ต้องถามตัวเอง เมื่อเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุข และทำงานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัวเองและองค์กรที่เราทำงาน
     2 ปีกว่า ๆ ที่ผ่านมาเราพบเจอปัญหา อุปสรรคมากมาย มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น ทั้งพนักงาน และองค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนเพื่อการดำรงอยู่  ในมุมมองของการทำงานในองค์กร พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อน  เรียนรู้  พัฒนา เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ที่เรียกกันว่า ทีม การจะเป็นทีมที่ดี ก็ต้องสร้างทีม (Team work)   ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข  เราจะมีความสำเร็จได้อย่างไรถ้าเรายังมองหาเป้าหมาย สิ่งที่ต้องช่วยให้องค์กรที่เราอยู่ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายมีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งยังสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกการรักองค์กร  มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร  มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยทัศนคติที่ดีในชีวิตและการทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
   2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ และวิธีการปรับอย่างเป็นรูปธรรมตามแนว Growth Mindset เพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหา  ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานอย่างมีความสุข
   3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักคิดเชิงบวกและมีจิตสำนึกของการรักองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
   4.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   Module 1 : เรียนรู้หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติที่ดี วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก
   หัวข้อการอบรม ช่วงเช้า (Work Shop รายบุคคล)
   กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนการอบรม
           1.    สำรวจแนวคิด ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (Coaching card)
           2.    เรียนรู้หลักการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาหลักหลัก 3G
           3.    เรียนรู้ทัศนคติของเรา เป็นสิ่งสำคัญต่อความสุขในชีวิต
           4.    ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
           5.    เรียนรู้หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติที่ดี ในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่อตนเอง
           6.    เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  การมองเห็นตนเองเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีความสุข
                       -    กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
                       -    กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์เบื่อหน่าย ท้อถอย เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา
                       -    การบริหารอารมณ์กังวลใจ เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
           7.    ในฐานะพนักงาน “เราอยากเห็นองค์กรของเราเป็นแบบใด”  นำไปสู่การปรับตัวเอง ปรับชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนอยากให้เห็น
Workshop /Leaning by doing
Module 2 : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความสุขในการทำงาน (Work Shop กลุ่ม-ทีม)
           1.    เรียนรู้หลักการเป็นพนักงานมืออาชีพและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
           2.    เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนรอบข้างเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
           3.    เรียนรู้หลักการสื่อสาร การปรับคำพูดที่ทำให้ชีวิตดี และทีมดี และประสานงาน เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
           4.    เรียนรู้หลักคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกันให้เกิดความสุขในองค์กร
           5.    เรียนรู้หลักคิด วิธีการสร้างนิสัย พฤติกรรมความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
           6.    7 เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จที่คุณเองก็ทำได้  
           7.    กระบวนการคิดสู่การลงมือปฏิบัติ วางแผนงานเชิงปฏิบัติในการเติมไฟให้กับตัวเองและทีมงาน
           8.    Commitment / แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถาม-ตอบ
รูปแบบการสัมมนา (LEANING BY DOING)
          1.    การบรรยาย     30 %
          2.    กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    70%
          3.    แจกรางวัลในการอบรม
ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ
         1.    ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างมุมมองความรู้ความเข้าใจในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตในการนำไปแก้ไขปัญหาการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
         2.    ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
         3.    ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างตนเองให้เป็นมืออาชีพในการทำงานที่องค์กรปรารถนา
         4.    ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกของการตระหนักรักองค์กรและสามารถสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    บุคลากรในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์, การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร, การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้