เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING TECHNIQUES)

รหัสหลักสูตร: 66495

จำนวนคนดู 950 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING TECHNIQUES)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน  หากไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะการบริหารจัดการทีมงาน ตลอดจนเทคนิคและศิลปะการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับปัญหา การสื่อสารและเจรจากับผู้เกี่ยวข้อง และอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้นต่อไป
     หลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง เรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงเทคนิคการสื่อสารเพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในดำเนินงานร่วมกัน อันจะเป็นแนวทางให้ “หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมาย การกำหนดประเด็นปัญหา ขอบเขตและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของปัญหา สาเหตุและผลกระทบ และเข้าใจวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
   2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการเก็บรวมรวมข้อเท็จจริงของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด
   3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพิจารณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่าย การตัดสินใจที่ดีจะประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจอย่างชัดเจน
รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
     HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็น ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
      •    พื้นฐานการแก้ไขปัญหา
      •    กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
      •    การนิยามปัญหา
      •    การวางโครงสร้างและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
      •    การจัดลำดับความสำคัญ
      •    การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
      •    การนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. บทบาทหน้าที่ในการ “แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ” ระดับต่างๆ วัตถุประสงค์ : สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานระดับต่างๆในการแก้ไขปัญหาหน้างานในขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบ
            - บทบาทของในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจของพนักงานระดับต่างๆ
            - ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจของผู้นำระดับต่างๆ
            - ทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ต้องมีเมื่อต้องตัดสินใจ
   2. กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการแก้ไขและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม

            - กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DMAIC
            - เทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงผลกระทบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
   3. เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจประสิทธิภาพสูง

            - เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
            - การแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมอย่างยั่งยืน
            - การสื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
            - Workshop: ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
รูปแบบการฝึกอบรม
            - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
            - การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
            - ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   ฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยเน้นวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
              •    เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ
              •    การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
              •    การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
              •    การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
              •    การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
              •    การสื่อสารเพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบจากการตัดสินใจ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

- เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING TECHNIQUES)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ, EFFECTIVE PROBLEM SOLVING, DECISION MAKING TECHNIQUES

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด