หลักสูตร การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

รหัสหลักสูตร: 66521

จำนวนคนดู 632 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     สมการในการสร้างทีมคุณภาพ Good Communication + Good Co-operation = Success   ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์กร  แต่มาจากทุกคนและทุกส่วนงานถึงแม้จะมีบทบาทที่แตกต่างกัน  ดังคำที่ว่า “งานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวได้แล้วจะประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องทำร่วมกัน” มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมประสานงาน   การทำงานเป็นทีม (Team Work) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม  การพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
     “งานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวได้จำเป็นต้องทำร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จ” วลีของการต้องทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีต้องสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และในความไว้วางใจนั้นจะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยของบุคคลในทีมจะเกิดขึ้น ทำให้การทำงานได้ประสิทธิภาพ นำสู่ทีมที่ดี (Great Team)
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง บทบาทในแต่ละตำแหน่งงานในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
   2.  เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาทักษะด้านความคิดทัศนคติที่ดี (Growth Mindset) ที่มีผลต่อตัวเอง ก่อให้เกิด Team Spirit และการทำงานร่วมกัน
   3.  เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตวิญญาณ แรงจูงใจ หลักการทำงานเป็นทีม (Team Work) การสื่อสารที่ดี  การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
   4.  เพื่อให้ได้เรียนรู้ เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทีม เช่น การสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาร่วมกันและการตัดสินใจ   การบริหารความขัดแย้งในทีม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยทีมงานวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม  มุ่งเน้นการเปิดใจ เรียนรู้การทักทาย การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
     Module  #  1  Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน
          1.  แนวคิด ความสำคัญ บทบาทตามนโยบายองค์กร ทัศนคติในเชิงบวก ของการทำงานเป็นทีม (Team Work)
                  -    Workshop: เราอยากเห็นองค์กรเป็นภาพแบบไหน ?
          2.  Mindset ของพนักงานที่มีต่อการทำงานร่วมกัน
          3.  เข้าใจคำว่า T-E-A-M-W-O-R-K
          4.  ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
     Module  #  2  การทำงานเป็นทีม (The Power of Team)
          1.  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน และงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร
          2.  บุคคลแบบไหนที่เราอยากร่วมทีมด้วยและนำพาทีมให้สำเร็จ
          3.  ความหมายของ การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) และพื้นที่ความปลอดภัย (Safe Space) นำไปสู่ Great Team
          4.  ลักษณะของทีมทีดี (Great Team) และการสร้างจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
          5.  เทคนิคการวางเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน
          6.  ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ และหลุมพรางที่ทำให้ทีมล้มเหลว
          7.  การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
          8.  เทคนิควิธีการสื่อสาร การพูด การโน้มน้าวใจในการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
          9.  เทคนิคการแก้ไขปัญหาร่วมกันและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม
         10.  การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม
         11.  เทคนิคการทำให้ได้รับการยอมรับนับถือซึ่งกัน และ การสร้างความผูกพัน (Respect & Engagement)ในทีม
Workshop: บุคคลแบบไหนที่เราอยากทำงานด้วย
Workshop: การวางแผนและมีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานเป็นทีม (Team work)
Workshop: การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
Workshop: การรับคำพูดในการสื่อสารในทีม
         12.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
         13.  ถาม-ตอบ
         14.  การวางแผนนำสู่การพัฒนาตนเองในการทำงานเป็นทีม
รูปแบบการสัมมนา
   1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                             30 %
   2.  กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป        70 %
   3.  มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
   -  บุคลากรในองค์กร
   -  จำนวนผู้เข้าอบรม  35 ท่าน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม, การทำงานเป็นทีม, การสร้างจิตวิญญาณการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล