หลักสูตรอบรม เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEMATIC THINKING)

รหัสหลักสูตร: 66933

จำนวนคนดู 731 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEMATIC THINKING)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอ หากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้น
หลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร เครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานจัดการความคิดให้เป็นระบบ และช่วยให้ทำความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตร เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการนำเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล
ผ่านเครื่องมือช่วยคิดต่าง ๆ เช่น Why Why Diagram เป็นต้น พร้อมนำเสนอตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ นอกจากนั้นยังนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานผ่านกรณีศึกษาจริงที่คนทำงานมักพบเจอในชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง
 2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน
  ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง
 2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นพื้นฐาน สําคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน
  ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อจัดการงานที่ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ลักษณะการเรียนรู้

 • บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ30%
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion40%

หัวข้ออบรมสัมมนา

HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างานและพนักงานให้มีทักษะการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น และผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร
 • หลักการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน
 • กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ
 • แนวทางการประยุกต์เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

No.TopicObjectiveKey Content

1 หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของ คนทํางานที่มักเกิดขึ้นเเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงหลุมพรางของวิธีคิด ของคนทํางานมักพบเจอ และ ผลกระทบที่มักเกิดขึ้น เช่น ไม่ คิดถึงผลกระทบสุดท้าย ไม่คิด ล่วงหน้ารอคําสั่ง ไม่คิดเชิงป้องกัน เป็นต้น กิจกรรม:กระตุ้นพลังสมองพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ

 • 7หลุมพรางการคิดควร
 • ระวัง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • ปรับการคิดของตัวเองสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

Workshop:กรณีศึกษาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

2 เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการ คิดเชิงระบบในการทํางานเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อ พัฒนาการคิดเชิงระบบในการ ทํางาน Why Why Diagram

 • Tree Diagram
 • Mind Mapping
 • Fishbone Diagram
 • Turtle Diagram
 • ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดใน แต่ละแบบ

3 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิด เชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้า งานในสถานการณ์ต่างๆเสริมสร้างทักษะและความ เชี่ยวชาญในการคิดอย่างเป็น ระบบในสถานการณ์ต่างๆที่ เหมาะสม Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่มัก เกิดขึ้นในหน้างานจริง ด้วยเทคนิค DMAIC

          - Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน

          - Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา

          - Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ

          - Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

          - Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะเพื่อนําทักษะการคิด อย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการ ทํางานจริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย


 

          -หัวหน้างาน / พนักงาน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEMATIC THINKING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ, SYSTEMATIC THINKING, อบรม 2566, อบรม สัมมนา 2566, Online training, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต