หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการโค้ชชิ่งทีมงาน

รหัสหลักสูตร: 67351

จำนวนคนดู 437 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการโค้ชชิ่งทีมงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           การสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อให้ทีมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ผู้บังคับบัญชาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้ทีมงาน มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ความสำเร็จในการจูงใจทีมงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ทีมงานเห็น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ควรเริ่มต้นจากการจูงใจตนเองก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีพลังในการจูงใจทีมงานให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน และเพื่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามที่กล่าวมา

ดังนั้น หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดกาหัวหน้างานร” มีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจูงใจทีมงานที่ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้สามารถนำแนวคิด หลักการเป็นผู้นำที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้สามารถมีทักษะการโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

หัวข้ออบรมสัมมนา
1 ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change)สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำของตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่กระทบต่อชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน

- ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

- Workshop: กรณีศึกษา บทบาทของผู้นำยุคใหม่ (Leadership Role)


2การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน(Trust Building Essential)เรียนรู้เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับทีมงาน

- ทำไม Trust จึงสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

- พฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

- สูตรการสร้างความไว้วางใจให้ทีมงาน (TRUST)

- Workshop: การสร้างความไว้วางใจให้กับทีมงาน


3 เครื่องมือการบริหารผลงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของทีมงานแต่ละคน (Style)

- ทำความรู้จักกับเครื่องมือสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพทีมงานแต่ละประเภท

- การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทีมงานได้อย่างเหมาะสม

- Workshop: การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง


4เทคนิคการบริหารแรงจูงใจทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีมงานแต่ละสไตล์ (Motivation and Coaching Techniques)เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและ

โค้ชชิ่งทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

- การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงาน ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

-การโค้ชชิ่ง

-การสอนงาน

-การให้คำปรึกษาแนะนำ

-การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ

- Workshop: ฝึกปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจและโค้ชชิ่งทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการโค้ชชิ่งทีมงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำ, บทบาทของผู้นำยุคใหม่, Trust, ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน, การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ, การโค้ชชิ่ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด