“SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”

จำนวนคนดู 741 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ขอเชิญสัมมนาเรื่อง

“SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การที่สหภาพยุโรปบังคับให้ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนและหรือขออนุญาตใช้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในสินค้า โดยประกาศใช้กฎหมาย REACH เพื่อควบคุมกำกับดูแลการผลิตและการใช้สารเคมีภายในสหภาพยุโรปซึ่งครอบคลุมถึงสารเคมีในผลิตภัณฑ์ด้วย ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย แม้จะมิได้ส่งสินค้าเข้าไปจำหน่าย เพราะอาจมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของตนต้องการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปและแม้ว่าผู้ประกอบการไทยอาจจะไม่ต้องดำเนินการจดทะเบียน เพราะผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปยอมรับภาระนี้ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องดำเนินการเกี่ยวกับ REACH คือ การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสารเคมีในสินค้าของตน เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าใช้ดำเนินการเกี่ยวกับ REACH ต่อไปได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยบางส่วน จึงถูกผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ดำเนินการ REACH และบางส่วนถูกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสารเคมีในสินค้า โดยอ้างว่าต้องนำไปดำเนินการเกี่ยวกับ REACH หรือถูกสอบถามว่าได้การดำเนินการใด ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการนำสินค้าเข้าสหภาพยุโรปตามกฎหมาย REACH หรือไม่ อย่างไร ทำให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ต้องการทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย REACH และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สามารถขายสินค้าของตนได้ การเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมาย ข้อกำหนดและประเด็นสำคัญของ REACH ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ REACH ได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ดาวน์โหลด  :   กำหนดการสัมมนา  [attachments size=small label=doctitle docid=937]ลงทะเบียนได้ที่ http://www.chemtrack.org/meeting-form-20090429.asp
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด