การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( People Management for Non HR )

รหัสหลักสูตร: 65971

จำนวนคนดู 544 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( People Management for Non HR )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          หัวหน้างาน และ ผู้จัดการสายงาน เป็นผู้มีหน้าที่บทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการงานในหน้าที่และดูแลบริหารและพัฒนาผลการการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการจะบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชานั้นจะต้องรู้จักแนวทางบริหารพัฒนาบุคลากรขององค์กร และทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้งานในการดูแลบริหารและบริหารพัฒนาบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากหัวหน้างาน ผู้จัดการมีทักษะการบริหารบุคลากรที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งทีมงานดีไปด้วย อันส่งผลต่อความสำเร็จร่วมกันคือเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1.เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

     2. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ

     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร

     4. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อทำงานร่วมกันกับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กรร่วมกัน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


     1.เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร 

     2.การบูรณาการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

     3.บทบาทระหว่างกันของ HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ด้านการบริหารงานบุคลากร

     4.ประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานในการบริหารบุคลากรและHR

     5.มิติในงานบริหารบุคลากรที่หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานควรทราบและมีส่วนร่วม

                5.1 การสรรหา คัดเลือก

                5.2 การฝึกอบรมและพัฒนา

                5.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

                5.4 การพัฒนาสายอาชีพและวางแผนผู้สืบทอด

                5.5 ระบบสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ

     Workshop

     6. ความแตกต่างระหว่าง OJT, Mentoring, Consulting และ Coaching

     7. รู้จักสไตล์ลูกน้องที่แตกต่างกันตามหลัก DISC และแนวทางบริหารความสัมพันธ์และผลงาน

     8. การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management

     9. การฝึกการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลงาน

     Workshop

     10. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60:40
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( Line Manager )
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( People Management for Non HR )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะการบริหารคน, บริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน, People Management for Non HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด