registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชโต

นายเดชาชาญ  ชูสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจการผลิต)

จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจ ระบบคุณภาพ ISO

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี วัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท  สาขาการจัดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1.ประสบการณ์ทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 25 ปี

2.ประกอบธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป  และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  เช่น บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์ รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO

พัฒนาธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
3,900บาท
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
IMDS Basic - Advance
30000บาท
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
3900บาท
นักจัดซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง และหรืองานบริการทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อซื้อใหม่ สร้างใหม่ ต่อเติม ปรับปรุงโรงงาน อาคารสถานที่ ในโรงงานหรือในองค์กร

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »