หลักสูตร : ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

รหัสหลักสูตร: 21773

จำนวนคนดู 2032 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน วิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสอน การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการสอนงานการให้คำปรึกษาและแนะนำงานและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจต่อการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไป 


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงานและแนะนำงานกับลูกน้อง

- ความหมายและความจำเป็นของการสอนงาน

- จุดมุ่งหมายของการสอน

- หน้าที่ของผู้สอน/ คุณสมบัติของผู้สอน

2. หลักการเกี่ยวกับการโค้ชและการจูงใจสำหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

3. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนแบบ Motivation Coaching กับการสื่อสารของผู้สอนงานสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่ายในการ Coaching

4. การสอนงานแบบต่าง ๆ ที่น่าจะปรับใช้กับการทำงานให้เหมาะสม

- สำหรับผุ้เรียนรู้ไว “Fast Learners”

-  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง “Learning by Doing”

- ทีมงานร่วมคิดร่วมทำ “Teamwork Learning Centered”

5. กุญแจสำคัญสำหรับทักษะการสอนงานให้ประสบผลสำเร็จ

- การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน 

- การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

- แบบประเมินผล Coaching Checklist

- การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน

- การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม

- การเตรียมตัวของผู้สอน

- การบริหารเวลาการฝึกอบรม

- ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของวิทยากร

6. การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(Curriculum and Program Designed)

- การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

- การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง

- การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการบรรจุเทคนิคการสอน/การนำเสนอ สำหรับหลักสูตรที่ต้องการนำปใช้ในองค์กร เช่น  การบริการและการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ 

8. เทคนิคการสอนและทักษะการนำเสนอของผู้สอนงาน (Professional Presentation)

- การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture Presentation)

- การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)

- การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานการแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย

9. การประเมินและการติดตามผลกาเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

    


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

 การบรรยาย   กิจกรรม และเกม     การแสดงออก

 กลุ่มสัมพันธ์ การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

เวลา 09.00-16.00 น.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง, Coaching and Mentoring Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด