registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารการขาย

จำนวนคนดู 694 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารการขาย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารการขายเช่นคุณได้เรียนรู้วิธีการจัดโครงสร้างงานขายอย่างเป็นระบบโดยไม่ทิ้งทีมงานและลูกค้าอีกทั้งจะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารการขายยุคใหม่กับปัจจัยสำคัญในการทำให้งานขายสำเร็จได้อย่างงดงามนอกจากนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายงานขายจากการวิเคราะห์ข้อมูลขายและพยากรณ์ขายเยี่ยงจอมยุทธ์และที่สุดยังได้ทราบเทคนิคการสร้างพลังและแรงจูงใจในการขายสู่ทหารกล้าคือพนักงานขายทุกคนอีกด้วยยุทธจักรนี้กำลังรอคุณมาเรียนรู้วิทยายุทธ์เพื่อท้าทายให้คุณได้ประลองฝีมือการขายและบริหารทีมงานขายของคุณอยู่...

 

วัตถุประสงค์


1.  

2.  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ


ผู้ควรเข้ารับการฝึกอบรม

1.  พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ

2.พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการขายการตลาดที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนขายหรือพนักงานขายของเครือฯ

หัวข้ออบรมสัมมนา

Workshop

1.  

2.  

3.    

4.   : รู้จักทีมงานขายเข้าใจลูกค้ากับการวิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในงานขาย 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.       

11.       สรุปคำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้และ สรุปหลักสูตร

 

ใบรับรอง : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)