การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management)

รหัสหลักสูตร: 22945

จำนวนคนดู 1828 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

:

           

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมากการบริหารจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์    Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน 

            หลักสูตรนี้  จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างานเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไข กระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :  

1.การบริหารการผลิต คืออะไร?

•ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต

•ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต

•การวางแผนและควบคุมการผลิต

•ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

•เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการผลิต

2.รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?

•แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต

•SIPOC Model

3.การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?

•ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต

•แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต

•องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต

4.คุณภาพต้องมาก่อน

•สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา

•เครื่องมือคุณภาพ

•การแก้ไขปัญหา 

•การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

5.ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร?

•รู้จักโครงสร้างต้นทุน

•แนวคิดการลดต้นทุน/เพิ่มกำไร

6.รู้จักการบริหารความปลอดภัย

•บันได 5 ขั้นสู่การป้องกันอุบัติเหตุที่สมบูรณ์

7.Workshop

8.สรุป / ถาม-ตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Production Management, การบริหารการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด