หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (วุฒิบัตรวิชาชีพ โซล่าเซล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) รุ่นที่2

รหัสหลักสูตร: 24158

จำนวนคนดู 35225 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่ง สะอาดและไม่ทำปฎิกิริยาใดๆ อันจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิงประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้ทำการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน ในลักษณะต่างๆตลอดจนมีการส่งเสริมผลงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัตการ หลักสูตรการออกแบบติดตั้ง และประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์ เพื่อรองรับการขยายตัวในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
หัวข้ออบรมสัมมนา
รูปแบบการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน10 คนภาคทฤษฎี
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์
- หลักการทางานและคุณสมบัติของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ชนิดต่างๆ
- การต่อแผงวงจรโซล่าเซลล์ฯลฯ
ภาคปฏิบัติการออกแบบติดตั้งการคานวณโหลด
- ระบบโซล่าเซลล์ไฟถนน
- ระบบโซล่าเซลล์ปั๊มชัก
- ระบบโซล่าโฮม130 AC 
- ระบบโซล่าโฮม160 DC 
- ระบบโซล่าเซลล์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: solar cell, โซล่าเซล, อบรมโซล่าร์เซลล์, อบรมโซล่าเซลล์ 2564, อบรมติดตั้งโซล่าเซลล์, อบรมพลังงานแสงอาทิตย์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด