หลักสูตร การสื่อสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Presentation Skills) - อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 66461

จำนวนคนดู 3602 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การสื่อสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ  (Professional Communication & Presentation Skills) - อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ในองค์กรยุคใหม่ บุคลากรที่จะต้องติดต่อ ประสานงาน ต้องมีทักษะการพูดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation Skills) เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพูดการ ใช้ภาษากาย น้ำเสียง นอกจากนี้ยังต้องสามารถ สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ให้ราบรื่นและ เป็นที่ประทับใจ และในบางครั้งจะต้องรับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ เพื่อสร้างทีมงาน และเสนอถึงเป้าหมาย รวมถึงแผนงาน หากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือกิจกรรมงานนั้นๆ

     วิทยากรได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้มีการจัดการประชุม การนำเสนอรายงาน การ Pitching งานต่างๆ การพัฒนาบุคลากรในส่วนของผู้นำที่เป็นผู้บริหารทุกระดับจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายในงานหรือกิจกรรมนั้น ทางสถาบันจึงได้จัดหลักสูตรเร่งรัดแบบ 1 วัน คือ “การสื่อสาร สำหรับการนำเสนอให้ตรงประเด็น (Communication for Presenting & Pitching)
ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่การเป็นผู้นำเสนอที่โดดเด่น สร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำหรือผู้บริหารในระดับสูงขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างชื่อเสียงได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการนำเสนอและ Pitching อย่างมืออาชีพ
   2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศรวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง หรือลูกค้า
   3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการสื่อสาร การนำเสนอหรือการควบคุมบรรยากาศงานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.    เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนองาน& Pitching ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.    เพื่อให้รู้ถึงวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมในเครื่องมือต่างๆเพื่อ การนำเสนอ& Pitching ที่โดดเด่น และตรงประเด็น


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร  

1.  ผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และระดับโลกด้วยทักษะการนำเสนอ & Pitching อย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการฝึกทักษะ  การนำเสนอ การ Pitching เพื่อเป็นผู้นำ (Leader)  ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ เพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต 

2.  การสร้างความกล้าหาญ และความเชื่อมั่นในตนเอง การเตรียมการ ที่เหมาะกับท่าน ในสไตล์ของตนเอง และหลักการนำเสนอ PISESA
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : ทราบหลักในการนำเสนอ เพื่อสร้างความกล้าลดความประหม่า และเรียนรู้การเตรียมตัวที่ดี ค้นให้พบจุดเด่นของตนในบุคลิกภาพและการพูด
กิจกรรม การพูดแนะนำตนเองในสไตล์คุณ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
             - เพื่อนำเสนอตนเองให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำในทางบวก
             - เพื่อฝึกวางแผนการพูดขั้นต้น
             - เพื่อทราบถึงงานและกิจกรรมของตนเอง ที่ต้องใช้การพูดในที่ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้า

3.  ธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร ศึกษาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจถึงหลักการสื่อสาร และการเรียนรู้ของผู้ฟัง

4.  บรรยาย ABC Principle ชมวีดีโอ และสรุปแง่คิดในกลุ่ม
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
              - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง
              - เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดจากบุคคลตัวอย่างระดับโลก
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
              - เพื่อรวมกลุ่มกันช่วยวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการที่โดดเด่นของบุคคลระดับโลกที่นำมาให้ชมเป็นตัวอย่าง
5.  บุคลิกภาพและการ Pitching ที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน น้ำเสียง การใช้ไมค์ เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตำแหน่งของมือที่ดี
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
              - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง
              - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนให้มีบุคลิกที่ดีในการพูด
กิจกรรมเปิดฉากการนำเสนอ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
              - เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ   โดยให้ทุกท่านฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติ (Role Play) ในการนำเสนอ & Pitching

6.  การวางโครงเรื่องในการพูด เทคนิคการจูงใจด้วย SUCCESs การเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ Skill to Deliver การสร้างความน่าสนใจในการพูด และการนำเสนอ เรียนรู้หลักการเล่าเรื่อง (Story Telling) การเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ ดึงดูดใจ ในการนำเสนอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ต่อผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
               - เพื่อให้เข้าใจ และฝึกทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอน
               - เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์
               - เพื่อเรียนรู้รูปแบบของโครงเรื่อง ที่จะนำมาใช้พูดในแต่ละสถานการณ์

7.  บรรยายหลักการเตรียมเครื่องมือต่างๆ เช่น Video สไลด์ การทำสไลด์ Presentation ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอ& Pitching น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น
     วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
              - เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสไลด์ได้อย่างน่าสนใจ แบบมืออาชีพ โดยเป็นสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพ เชื่อมโยงเนื้อหา ได้อย่างน่าสนใจ (พร้อมให้แหล่ง Download slide)

กิจกรรม จัดเตรียมบทพูดสำหรับเชื่อมในแต่ละสไลด์ และCheck List ทบทวนทั้งหมดที่ได้ฝึก

8.  ฝึกปฏิบัติ :หลักการโน้มน้าว การเจรจา ใช้ภาษากาย การใช้สายตาที่ดี ในการพูด เทคนิคการครองเวที เทคนิคการจูงใจผู้ฟัง         

Workshop: นำเสนองาน หรือเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเป็นการใช้บทบาทสมมติ ในการฝึกปฏิบัติตามบทที่แจ้งให้ทราบ โดยวิทยากรจะให้ Constructive Feedback อย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้ที่ออกมาฝึกการนำเสนอ Expertise, Q/A

วิทยากร

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง)

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Presentation Skills) - อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสาร สำหรับการนำเสนอให้ตรงประเด็น, Communication for Presenting & Pitching, อบรม ออนไลน์การสื่อสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ, อบรม การสื่อสาร สำหรับการนำเสนอให้ตรงประเด็น, อบรม Communication for Presenting & Pitching, อบรม การนำเสนอให้ตรงประเด็น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด