ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Work Safety)

รหัสหลักสูตร: 31879

จำนวนคนดู 3709 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง
         ความปลอดภัยในการวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
         1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
         2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
         3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปแบบ
         4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
         5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น 
         6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย 
         7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
 - ความหมายของความปลอดภัย 
         - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
         - แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
         - หลักในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ
         - ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ
         - การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน
              Workshop 1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
              Workshop 2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุง     การทำงาน
              Workshop 3 ระดมสมอง Safety Brainstorming 
         - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    รูปแบบการสัมมนา
 
การบรรยาย   40 %
 
       2.  เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   40%

 
       3.  กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์   20 %
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการทำงานอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างปลอดภัย
      4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและทำงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
      5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น
วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์
      ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering) 

      ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) Studying Master of Business Administration (Industrial Management) 

      ปัจจุบัน  วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง TPM / TQM วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizenของบริษัท เบียร์ทิพย์ 
 

--
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การอบรมสัมมนา, กิจกรรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด