หลักสูตรอบรม Project Management Professional (PMP)

รหัสหลักสูตร: 43611

จำนวนคนดู 2661 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
       ในภาวะปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ และการแข่งขันที่รุนแรงได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรที่มีความเข้มแข็งเท่านั้น จึงจะอยู่รอดได้

       การบริหารโครงการ(Project Management)เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบริการรวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project Control)การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้ 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Project Management, หลักสูตรการบริหาร, Project Management Professional, Project Professional, Management, หลักสูตร Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด