หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)

รหัสหลักสูตร: 67515

จำนวนคนดู 282 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

           พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 1) ที่มีผลบังคับใช้มากว่า 20 ปีแล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้ง อาทิเช่น ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560) หรือฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆ ประเด็น ที่มีผลต่อสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และล่าสุดได้มีการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2566) ให้สิทธิลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานนอกสถานที่/นอกเวลางาน (Work From Anywhere) บังคับใช้ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

          ปัจจุบันยังมีนายจ้างหลายราย ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองแรงงาน อันเนื่องมาจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาหลายฉบับ หรือมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จึงขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาและความเสียหายในภายหลัง หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นมาเพื่อสรุปรวบรวมประเด็นสำคัญตั้งแต่ ฉบับแรก จนถึงฉบับล่าสุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในทุกฉบับอยู่ในหลักสูตรเดียว

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรม ได้รู้และเข้าใจ ใน พรบ.คุ้มครองแรงงานทุกฉบับ

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และ การปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงาน และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวทางการบริหารงานบุคคล ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

2. สิทธิ หน้าที่และ ความรับผิดชอบของ นายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3. สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 4 ที่ประกาศใช้มานานแล้ว

4. สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 อาทิ

 • การใช้แรงงานเด็กและเพิ่มเติมบทลงโทษนายจ้าง

5. สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 พ.ศ.2560 อาทิ

 • บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
 • บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ
 • การเตรียมการเรื่อง การเกษียณอายุพนักงาน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่

6. สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ ( 7 ) พ.ศ.2562 มีประเด็นหลัก ๆ เช่น

 • การตีความตาม พรบ. ปี 2562 : ลากิจธุระอันจำเป็น, การกำหนดเงื่อนไขการลากิจ, การย้ายสถานประกอบกิจการ, ค่าชดเชย และอัตราค่าชดเชยใหม่, การแก้ไขข้อบังคับการทำงาน และอื่น ๆ
 • เพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ตามมาตรา 118
 • กำหนดจ่ายค่าจ้างต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างชาย-หญิง ในลักษณะ คุณภาพ ปริมาณเดียวกัน เท่าเทียมกันตามมาตรา 53
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ค่าชดเชย พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 120, 120/1, 120/2
 • และสาระสำคัญอื่น ๆ อีกหลายประเด็น

7. สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ ( 8 ) พ.ศ.2566 มีผลใช้บังคับ 18 เมษายน 2566 มีประเด็นหลัก ๆ เช่น

 • นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้างนำงานไปทำที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้าง หรือตกลงให้ลูกจ้างทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆ ได้
 • เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารกับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน
 • ลูกจ้างซึ่งทำงานดังกล่าว มีสิทธิและอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการของนายจ้างด้วย
 • และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง วัน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก การลา ขอบเขตหน้าที่ของลูกจ้าง การกำกับควบคุมของนายจ้าง ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็น อันเนื่องจากการทำงาน

8. ทักษะและเทคนิคการบริหารวินัยพนักงานเชิงสร้างสรรค์

9. หลักการลงโทษทางวินัย การเลิกจ้างที่เป็นธรรม และการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

workshop : ฝึกปฏิบัติการทดลองทำหน้าที่ตัดสินวินัยพนักงาน กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์ปัญหาวินัยพนักงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

วิทยากร

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่บุคคล, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, สิทธิ หน้าที่, พรบ.คุ้มครองแรงงาน, บทลงโทษนายจ้าง, การเกษียณอายุ, การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ