หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 48227

จำนวนคนดู 5345 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า 

2. ความเป็นผู้นำ 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. การบริหารเชิงกระบวนการ 

5. การบริหารที่เป็นระบบ 

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง

8. ความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี

ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น ISO 9001 : 2015 ทางบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
จัดทั้งหมด 4 ครั้ง


1. 9 มีนาคม 2561  เวลา 9.00 - 16.00

2. 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00

3. 14 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00

4. 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 9001:2015, ISO 9001, ISO9001:2015, ISO9001, ข้อกำหนดISO9001, ข้อกำหนดISO 9001

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้