การรักษาระบบ ISO 9001 ด้วย TQM

จำนวนคนดู 754 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1. ได้รับแนวคิดและหลักการ TQM ในรูปแบบ QMP (Quality Management Principles) ทั้ง 10 Clause

2. การเลือกใช้ประเภทเครื่องมือและหลักการสำหรับการบูรณาการ ภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 

3. ให้รู้แนวคิดด้านการสร้างระบบการทำงานว่ามีแนวทางปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนระบบ ISO 9001:2015 

4. สร้างกระบวนการการสร้างมูลค่าเพิ่ม (added value) ของข้อมูล (data) ที่ได้การบันทึกจากระบบ ISO 9001:2015 มีความสามารถในการประมวลปัญหา สำหรับเขียนมาตรการของการทำงานในรูปของ PAR 

5. เพื่อการสร้างนักป้องกัน (preventor) มากกว่านักแก้ไข 

6. เพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการตรวจสอบแบบไม่ตรวจสอบ (Inspection without Inspection) ให้แก่พนักงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1 ปรัชญาแนวคิดหลักการและวิธีปฏิบัติของ TQM :Total Quality Management (JSA Models)

 •  รายละเอียดหลักการและวิธีปฏิบัติของ TQM (JSA Models) 
 • แนวทางการบูรณาการมาตรฐาน ISO 9001:2015 กับ TQM (JSA Models) 
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบูรณาการ 

บทที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001:2015 กับหลักการและวิธีปฏิบัติของTQM (JSA Models) 

 •  รายละเอียดของการเปรียบเทียบเพื่อทำกิจกรรมบูรณาการ 

บทที่ 3 เครื่องมือ TQM และกระบวนการการเลือกใช้ สำหรับ Clause 4-5

 •  กิจกรรมการเชื่อมข้อมูลตาม QP ขององค์กร 
 • ปัจจัยของแนวทางการเลือกเครื่องมือ 

บทที่ 4 เครื่องมือ TQM และกระบวนการการเลือกใช้ สำหรับ Clause 6-7

 •  กิจกรรมการเชื่อมข้อมูลตาม QP ขององค์กร 
 • ปัจจัยของแนวทางการเลือกเครื่องมือ 
 • Workshop 1 การเขียนการกำหนดกิจกรรมและการเขียนที่ใช้เครื่องมือของ TQM ด้วย process approach 
 •  ฝึกปฏิบัติการเขียนการกำหนดกิจกรรมด้วยเครื่องมือ TQM สำหรับ Clause 4-7 

บทที่ 5 เครื่องมือ TQM และกระบวนการการเลือกใช้ สำหรับ Clause 8

 • กิจกรรมการเชื่อมข้อมูลตาม QP ขององค์กร 
 • เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการปฏิบัติการต่างๆ 

บทที่ 6 เครื่องมือ TQM และกระบวนการการเลือกใช้ สำหรับ Clause 9

 •  กิจกรรมการเชื่อมข้อมูลตาม QP ขององค์กร 
 • กิจกรรมเน้นลูกค้าตาม TQM 
 • กิจกรรมการสร้างความพึ่งพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

บทที่ 7 เครื่องมือ TQM และกระบวนการการเลือกใช้ สำหรับ Clause 10

 •  กิจกรรมการเชื่อมข้อมูลตาม QP ขององค์กร 
 • เทคนิคการใช้กิจกรรมรายกลุ่มเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 • เทคนิคการใช้กิจกรรมรายบุคคลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

บทที่ 8 กระบวนการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการประเมินผลของกิจกรรม ด้วย process approach

 •  เทคนิคการกำหนดขั้นตอนและวิธีของ process approach 
 • บทบาทของผู้ปฏิบัติงานต่อกิจกรรมขั้นตอนและวิธีของ process approach 
 • Workshop 2 การเขียนการกำหนดกิจกรรมและการเขียนที่ใช้เครื่องมือของ TQM ด้วย process approach 
 •  ฝึกปฏิบัติการเขียนการกำหนดกิจกรรมด้วยเครื่องมือ TQM สำหรับ Clause 8-10 

บทที่ 9 การสร้างความตระหนักในลักษณะการตรวจสอบแบบไม่ตรวจสอบ (Inspection without Inspection) ให้แก่พนักงาน

 •  เทคนิคการกำหนดขั้นตอนและวิธีของการตรวจสอบแบบไม่ตรวจสอบ (Inspection without Inspection) 
 • เทคนิคการกำหนดขั้นตอนและวิธีของการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เปลี่ยนแปลง (changed by No change) 

บทที่ 10 การสร้างระบบเอกสารแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ระบบ

 •  เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบเอกสาร (Documentation) 
 • บทบาทของ MR (management representative) ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

Q&A

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การรักษาระบบ ISO 9001 ด้วย TQM, JSA Models, แนวทางการบูรณาการมาตรฐาน ISO 9001:2015 กับ TQM, การเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001:, เชื่อมข้อมูลตาม QP ขององค์กร, ปัจจัยของแนวทางการเลือกเครื่องมือ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด