Environmental Aspects with Life Cycle Perspective หา (แนวโน้ม) ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองด้านวัฎจักรชีวิต

รหัสหลักสูตร: 65952

จำนวนคนดู 1110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Environmental Aspects with Life Cycle Perspective หา (แนวโน้ม) ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองด้านวัฎจักรชีวิต
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          อ้างถึงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ได้กำหนดให้องค์กรต้องระบุประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมอง (ขององค์กร) ด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ บางองค์กรเกิดความสงสัยว่ามุมมองดังกล่าวมี ความละเอียด กว้างไกลออกจากองค์กรแค่ไหน จึงมักเกิดการถกเถียงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หรือ ผู้ตรวจประเมินกับองค์กร เนื่องจากมี“มุมมองที่ต่างกัน”

          ในการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรส่วนใหญ่มักจะระบุประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะกิจกรรมที่อยู่ในโรงงาน หรือ กิจกรรมภายนอกที่อยู่ภายใต้การควบคุมองค์กร เช่น การขนส่ง เป็นต้น ขณะที่“มุมมอง” ของมาตรฐาน ต้องการให้องค์กรดูออกไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมและมีแนวโน้มว่าจะมีประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในที่สุด

           สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะเริ่มต้นสร้างความเข้าใจกับผู้เข้าอบรมว่า ความต้องการของมาตรฐานในแง่ Life Cycle Perspective หรือ มุมมองด้านวัฎจักรชีวิต ว่ามองไกลแค่ไหน ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Life Cycle Assessment หรือ LCA (ISO 14044) และ Life Cycle Perspective หรือ LCP (ใน ISO 14001) การระบุประเด็นฯ ด้วย LCA แตกต่างจาก LCP อย่างไร ผลกระทบ (ทั้งบวกและลบ) จากการประเมินด้วยมุมมองที่แตกต่างคืออะไร และ นำเสนอ กรณีตัวอย่าง Life Cycle Assessment ของการผลิต (มีมุมมองกว้างไกลกว่า Life Cycle Perspective มาก) เพื่อให้ผู้เข้า อบรมเกิดแนวทางในการหาประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน LCP และมีกิจกรรมให้หาประเด็นฯ จากนั้นปิดท้ายการ อบรมด้วยหลักการหรือวิวัฒนาการการจัดการสิ่งแวดล้อม (ให้องค์กรเลือกว่าแนวทางไหนการจัดการกับประเด็นฯ อย่าง

เหมาะสม)


วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง LCA และ LCP
  2. เข้าใจขอบเขตความต้องการของมาตรฐานในการหาประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จาก LCP
  3. ศึกษากรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิต จาก LCA
  4. เข้าใจหลักการ/แนวคิดหลักของการจัดการสิ่งแวดล้อม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม


08.45 - 09.00 น. : (ลงทะเบียน)

09.00 - 10.00 น. : ทำความเข้าใจประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (Environmental Aspect and its impacts) ของกิจกรรมต่าง ๆ และ ทำความเข้าใจว่ามาตรฐาน ISO 14001 ต้องการให้องค์กรระบุ                                ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ถูกมองข้ามไปด้วยมุมมองที่กว้างมากขึ้นเพื่อการเตรียมพร้อม

10.00 - 10.30 น. : ความแตกต่างระหว่าง Life Cycle Assessment หรือ LCA (ISO 14044) และ Life Cycle Perspective หรือ LCP

10.30 - 10.45 น. : Coffee/Tea Break

10.45 - 12.00 น. : กรณีตัวอย่าง LCA ของการผลิต (ผู้ผลิตในต่างประเทศ)

12.00 - 13.00 น. : พักกลางวัน

13.00 - 13.45 น. : ลำดับการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของ Aspect

13.45 - 14.15 น.  ทบทวนความเข้าใจด้วยกิจกรรมระดมความคิดระบุ Aspect และแนวทางแก้ไข/แผนรองรับขององค์กร

14.15 - 14.30 น. : Coffee/Tea Break

14.30 - 15.45 น. : นำเสนอผลการระดมความคิด และสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ของการอบรมครั้งนี้

15.45 - 16.00 น. : ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตร


ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

  1. สามารถระบุประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย Life Cycle Perspective และ ผลกระทบของแต่ละประเด็นฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  2. สามารถประยุกต์หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับผู้ดำเนินการสัมมนา

          พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่างๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Environmental Aspects with Life Cycle Perspective หา (แนวโน้ม) ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองด้านวัฎจักรชีวิต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Environmental Aspects with Life Cycle Perspective, ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองด้านวัฎจักรชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด