แนวทางการขับเคลื่อน “ค่านิยมผู้อบรม” อย่างชาญฉลาด

จำนวนคนดู 267 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
แนวทางการขับเคลื่อน “ค่านิยมผู้อบรม” อย่างชาญฉลาด
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำนำ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในยุคแข่งขัน “ศักยภาพทรัพยากรบุคคล” ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งเป็นที่เข้าใจและยอมรับในระดับหนึ่งด้วยระดับการศึกษาของผู้ปฏิบัติงาน คือ “ความรู้” เชิงวิชาการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลแนวทางหนึ่งที่จำเป็นต้องจัดเป็นนโยบายด้านสวัสดิการ คือ “การอบรม” 


ทั้งนี้ “การอบรม” แต่ละครั้ง จะมีองค์ประกอบที่จำเป็นเกี่ยวข้อง คือ ค่าอบรมและเวลาการอบรม ดังนั้น จะมีแนวทางการขับเคลื่อนการเข้าอบรมแต่ละครั้งอย่างไร ที่ทำให้ “ผู้เข้าอบรม” มีโอกาสได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นนี้ 

สรุปแล้ว หลักสูตรนี้ จะเป็นโอกาสชี้แนะแนวทางการขับเคลื่อนให้กับ “ผู้เข้าอบรม” ได้เข้าใจการปรับจิตสำนึกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสอดคล้องกับยุค 4.0 ด้วยการเข้าอบรมแบบเชิงปฏิบัติและประเมินผลเพื่อเสริมสร้าง “ค่านิยม” ให้กับตนเอง ตลอดจนให้กับองค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการอบรมในยุค 4.0 

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาปรับจิตสำนึกด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างสอดคล้องกับยุค 4.0 

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถประเมินผลเพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้กับตนเองและองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. ปัจจัยการเสริมสร้าง “ค่านิยม” องค์กรยุคแข่งขัน (ยุค 4.0) 

- ความสำคัญ “การพัฒนาระดับศักยภาพ” 

- แนวทางการขับเคลื่อนยุค 4.0 

* ด้วยเชิงปฏิบัติ - Group Case Study 

* * ประเมินผล / วิเคราะห์ / สรุป 

2. การเสริมสร้าง “ค่านิยมผู้อบรม” อย่างชาญฉลาด 

- Module I - นวัตกรรม “การปรับจิตสำนึกผู้อบรม” ยุค 4.0 

- Module II - นวัตกรรม “รูปธรรม” เพื่อประสิทธิผลสูงสุด 

- Module III - “กระบวนการ” สู่ความเป็นมืออาชีพ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด