สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า

การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานมีหลายฉบับด้วยกัน แต่กฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงเป็นกฎหมายหลัก เป็นที่มาและเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก่อให้เกดนิติสัมพนธั ์ต่อกันตามกฎหมายทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยไม่มีการศึกษากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอาจทําให้ความเข้าใจการใช้และการตความกฎหมายคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไปได้
วันที่จัดงาน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น

1. การทำสัญญาจ้างแรงงาน คือ อะไร

-ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน

-สัญญาจ้างแรงงานควรทำเป็นหนังสือหรือไม่ ทำด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือ เพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไร และอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง

-การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

-(ค่าตกใจ) จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย

-ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง

-ตัวอย่างพอสังเขปของการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่รัดกุม

-ปัญหาที่มักพบที่เกิดจากการทำสัญญาไม่ถูกต้องรัดกุมเป็นอย่างไร กรณีศึกษาจากตัวอย่างสัญญาที่ดี

2. การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร หากจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะทำได้หรือไม่เพียงใด

-ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน

-ผลดีของการทำสัญญาจ้างตามผลงาน

-สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามผลงานแตกต่างจากลูกจ้างประเภทอื่นอย่างไร

3. การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตายตัว เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นอย่างไร

-การทำสัญญาจ้างแบบงานโครงการ และลักษณะงานที่ทำได้

-การทำสัญญาจ้างแบบครั้งคราว และงานจร เป็นอย่างไร

-การทำสัญญาจ้างแบบตามฤดูกาลมีข้อจำกัดหรือไม่ จ้างนอกฤดูกาลได้เพียงใด งานโรงแรมในช่วง High season จะจ้างได้หรือไม่

-กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนดประเมินผลงาน (ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ/ผลงานไม่ดี ไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด

-สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา

4. การทำสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง

-ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร

-ประเด็นปัญหาข้อพึงระวังและความรับผิดในการทำสัญญาแบบเหมาค่าแรง และเหมาช่วง

5. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้างใหม่

-การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่ ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร

-การโอนโดยกิจการของนายจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่

6. การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา

กรณีบอกกล่าวล่วงหน้า/กรณีเลิกจ้าง

-การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่นระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ

-หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการการอย่างไร

-การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายที่นายจ้างควรรู้

-หนังสือเลิกจ้างงานต้องระบุเหตุผลตาม มาตรา 119 วรรคท้าย ด้วยหรือไม่อย่างไร (การออกใบผ่านงานที่ถูกกฎหมาย)

7. การจัดทำสัญญาค้ำประกันการทำงาน

-หลักในการจัดทำสัญญาค้ำประกัน ด้วยทรัพย์ ด้วยบุคคล

-ตัวอย่างของสัญญาค้ำประกันที่ดี

-ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทำสัญญาค้ำประกันและวิธีการแก้ไข

8. คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1

9. สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12

10. ท่านถาม อาจารย์ตอบ


วิทยากร อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 , 086-8929330

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.comวิทยากร
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


•ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.

•กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สำนักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

•ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•กรรมการบริหารสายแรงงาน และ กรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•ผู้ร่างระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล เครือซิเมนต์ไทย และ บริษัทเอกชนมากกว่า 1,000 แห่ง

•ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,800.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 4,800 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านละ 4,200 บาท+ VAT 7%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม) 086-8929330
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4280บาท
A-Z ปัญหาบัญชีและภาษีอากร...พร้อมแนวทางแก้ไข...................................................................
5000บาท
เคล็ดลับแบบเร่งรัดในการจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและมืออาชีพ จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section พร้อมWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ
4066บาท
e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
4800บาท
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกฎหมายที่มีความความจำเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” ในองค์กร ตั้งแต่เริ่มแรก ในการจ้างบุคลากร ระหว่างการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งสิ้นดังนั้น จึงอยากให้ท่านได้มาเรียนรู้ทางด้านกฎหมายท
9400บาท
มาเรียนรู้การทำระบบการเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
3300บาท
อย่าพลาด สมัคร 3 ท่านลดราคาพิเศษเหลือเพียงท่านะ 3,300 บาทเท่านั้น รีบจับจองที่นั่งวันนี้ รับเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น
3900บาท
แผนการดําเนินงานของหน่วยงาน ส่วนงาน ต้องอาศัยเครื่องมือที่สําคัญคืองบประมาณเพื่อการประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการพัฒนางานพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต่อไปตามที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งไว้
9400บาท
มาเรียนรู้การทำระบบการเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
2675บาท
Case study of e-payment & Cashless Society เจาะลึกกรณีศึกษา กระบวนการทำงาน และผลกระทบของธุรกรรม การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และสังคมไร้เงินสด