สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า

จำนวนคนดู 366 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานมีหลายฉบับด้วยกัน แต่กฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงเป็นกฎหมายหลัก เป็นที่มาและเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก่อให้เกดนิติสัมพนธั ์ต่อกันตามกฎหมายทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยไม่มีการศึกษากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอาจทําให้ความเข้าใจการใช้และการตความกฎหมายคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไปได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น

1. การทำสัญญาจ้างแรงงาน คือ อะไร

-ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน

-สัญญาจ้างแรงงานควรทำเป็นหนังสือหรือไม่ ทำด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือ เพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไร และอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง

-การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

-(ค่าตกใจ) จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย

-ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง

-ตัวอย่างพอสังเขปของการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่รัดกุม

-ปัญหาที่มักพบที่เกิดจากการทำสัญญาไม่ถูกต้องรัดกุมเป็นอย่างไร กรณีศึกษาจากตัวอย่างสัญญาที่ดี

2. การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร หากจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะทำได้หรือไม่เพียงใด

-ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน

-ผลดีของการทำสัญญาจ้างตามผลงาน

-สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามผลงานแตกต่างจากลูกจ้างประเภทอื่นอย่างไร

3. การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตายตัว เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นอย่างไร

-การทำสัญญาจ้างแบบงานโครงการ และลักษณะงานที่ทำได้

-การทำสัญญาจ้างแบบครั้งคราว และงานจร เป็นอย่างไร

-การทำสัญญาจ้างแบบตามฤดูกาลมีข้อจำกัดหรือไม่ จ้างนอกฤดูกาลได้เพียงใด งานโรงแรมในช่วง High season จะจ้างได้หรือไม่

-กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนดประเมินผลงาน (ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ/ผลงานไม่ดี ไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด

-สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา

4. การทำสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง

-ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร

-ประเด็นปัญหาข้อพึงระวังและความรับผิดในการทำสัญญาแบบเหมาค่าแรง และเหมาช่วง

5. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้างใหม่

-การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่ ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร

-การโอนโดยกิจการของนายจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่

6. การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา

กรณีบอกกล่าวล่วงหน้า/กรณีเลิกจ้าง

-การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่นระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ

-หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการการอย่างไร

-การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายที่นายจ้างควรรู้

-หนังสือเลิกจ้างงานต้องระบุเหตุผลตาม มาตรา 119 วรรคท้าย ด้วยหรือไม่อย่างไร (การออกใบผ่านงานที่ถูกกฎหมาย)

7. การจัดทำสัญญาค้ำประกันการทำงาน

-หลักในการจัดทำสัญญาค้ำประกัน ด้วยทรัพย์ ด้วยบุคคล

-ตัวอย่างของสัญญาค้ำประกันที่ดี

-ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทำสัญญาค้ำประกันและวิธีการแก้ไข

8. คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1

9. สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12

10. ท่านถาม อาจารย์ตอบ


วิทยากร อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 , 086-8929330

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.comSponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรเครื่องประดับ ดวง ฮวงจุ้ยในธุรกิจ SME

ปัญหาการทำธุรกิจ แก้ไขได้........ก่อนเจ๊ง.......... ใครกำลังทำธุรกิจ แล้วมีปัญหา ม...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


•ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.

•กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สำนักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

•ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•กรรมการบริหารสายแรงงาน และ กรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•ผู้ร่างระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล เครือซิเมนต์ไทย และ บริษัทเอกชนมากกว่า 1,000 แห่ง

•ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัญญาจ้างแรงงาน, การทำสัญญาจ้างงาน
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!