สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า

จำนวนคนดู 285 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้า
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานมีหลายฉบับด้วยกัน แต่กฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงเป็นกฎหมายหลัก เป็นที่มาและเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก่อให้เกดนิติสัมพนธั ์ต่อกันตามกฎหมายทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยไม่มีการศึกษากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอาจทําให้ความเข้าใจการใช้และการตความกฎหมายคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไปได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น

1. การทำสัญญาจ้างแรงงาน คือ อะไร

-ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน

-สัญญาจ้างแรงงานควรทำเป็นหนังสือหรือไม่ ทำด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือ เพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไร และอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง

-การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

-(ค่าตกใจ) จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย

-ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง

-ตัวอย่างพอสังเขปของการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่รัดกุม

-ปัญหาที่มักพบที่เกิดจากการทำสัญญาไม่ถูกต้องรัดกุมเป็นอย่างไร กรณีศึกษาจากตัวอย่างสัญญาที่ดี

2. การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร หากจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะทำได้หรือไม่เพียงใด

-ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน

-ผลดีของการทำสัญญาจ้างตามผลงาน

-สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามผลงานแตกต่างจากลูกจ้างประเภทอื่นอย่างไร

3. การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตายตัว เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นอย่างไร

-การทำสัญญาจ้างแบบงานโครงการ และลักษณะงานที่ทำได้

-การทำสัญญาจ้างแบบครั้งคราว และงานจร เป็นอย่างไร

-การทำสัญญาจ้างแบบตามฤดูกาลมีข้อจำกัดหรือไม่ จ้างนอกฤดูกาลได้เพียงใด งานโรงแรมในช่วง High season จะจ้างได้หรือไม่

-กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนดประเมินผลงาน (ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ/ผลงานไม่ดี ไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด

-สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา

4. การทำสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง

-ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร

-ประเด็นปัญหาข้อพึงระวังและความรับผิดในการทำสัญญาแบบเหมาค่าแรง และเหมาช่วง

5. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้างใหม่

-การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่ ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร

-การโอนโดยกิจการของนายจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่

6. การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา

กรณีบอกกล่าวล่วงหน้า/กรณีเลิกจ้าง

-การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่นระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ

-หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการการอย่างไร

-การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายที่นายจ้างควรรู้

-หนังสือเลิกจ้างงานต้องระบุเหตุผลตาม มาตรา 119 วรรคท้าย ด้วยหรือไม่อย่างไร (การออกใบผ่านงานที่ถูกกฎหมาย)

7. การจัดทำสัญญาค้ำประกันการทำงาน

-หลักในการจัดทำสัญญาค้ำประกัน ด้วยทรัพย์ ด้วยบุคคล

-ตัวอย่างของสัญญาค้ำประกันที่ดี

-ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทำสัญญาค้ำประกันและวิธีการแก้ไข

8. คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1

9. สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12

10. ท่านถาม อาจารย์ตอบ


วิทยากร อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 , 086-8929330

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.comวิทยากร
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


•ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.

•กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สำนักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

•ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•กรรมการบริหารสายแรงงาน และ กรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•ผู้ร่างระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล เครือซิเมนต์ไทย และ บริษัทเอกชนมากกว่า 1,000 แห่ง

•ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัญญาจ้างแรงงาน, การทำสัญญาจ้างงาน
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!